Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 28 ноември 2007 г. - Karatzoglou / Европейската агенция за възстановяване (AEB)

(Дело F-71/07)1

Език на производството: английски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра в резултат на уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 269, 10.11.07 г., стр. 70.