Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 listopada 2007 r. - Karatzoglu przeciwko Europejskiej Agencji Odbudowy (EAR)

(Sprawa F-71/07)1

Język postępowania: angielski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy wskutek zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 269 z 10.11.2007 str. 70