Language of document :

Žaloba podaná 28. septembra 2007 - Bernard/Europol

(vec F-99/07)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marjorie Bernard (Woerden, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie o sťažnosti vydané 26. júna 2007 a doručené 28. júna 2007, ako aj hodnotenia z 5. februára 2007 a 25. júla 2007,

zaviazať Europol, aby:

priznal žalobkyni zvýšenie mesačného platu s účinnosťou od 1. septembra 2006 spolu s úrokmi;

zaplatil náhradu škody vo výške 7 500 eur netto,

zaviazať Europol na náhradu trov tohto konania vrátane odmeny právneho zástupcu.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prejednávaná vec sa týka hodnotenia práce žalobkyne za obdobie od 1. septembra 2005 do 31. augusta 2006. Práca žalobkyne bola ohodnotená známkou "2", ktorá zodpovedá hodnoteniu "nezodpovedá úplne požiadavkám".

Žalobkyňa podala sťažnosť proti hodnoteniu, ako aj proti neexistencii rozhodnutia týkajúceho sa priznania zvýšenia mesačného platu a v tejto súvislosti sa odvolávala na usmernenia pre hodnotenie platné v Europole. Žalobkyňa zdôrazňuje, že ide o zjavne nesprávne hodnotenie.

Žalobkyňa predovšetkým tvrdí, že jej výhrady boli rozhodnutím z 26. júna 2007 vyhlásené za nedôvodné a uvádza, že došlo k porušeniu zásady odôvodnenia, pretože toto zamietnutie nebolo odôvodnené. Riaditeľ Europolu však uvádza, že hodnotenie sa ruší a vykoná sa nové hodnotenie. Toto nové hodnotenie sa vykonalo 25. júla 2007.

Prejednávaná žaloba sa teda týka rozhodnutia o sťažnosti, ako aj hodnotenia z 25. júla 2007.

____________