Language of document : ECLI:EU:C:2008:54

Дело C-275/06

Productores de Música de España (Promusicae)

срещу

Telefónica de España SAU

(Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Mercantil nº5 de Madrid)

„Информационно общество — Задължения на доставчиците на услуги — Съхранение и разкриване на определени данни за трафик — Задължение за разкриване — Граници — Защита на поверителността на електронните съобщения — Съвместимост със защитата на авторското право и сродните му права — Право на ефективна защита на интелектуалната собственост“

Резюме на решението

Сближаване на законодателствата — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Директива 2001/29 — Електронна търговия — Директива 2000/31 — Обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации — Директива 2002/58 — Спазване на правата върху интелектуална собственост — Директива 2004/48 — Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост (ТРИПС)

(членове 41, 42 и 47 от Споразумението ТРИПС; Директиви 2000/31, 2001/29, 2002/58 и 2004/48 на Европейския парламент и на Съвета)

Директива 2000/31 за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, Директива 2004/48 относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и Директива 2002/58 относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) не задължават държавите-членки да предвидят задължение за съобщаване на личните данни, за да осигурят ефективна защита на авторското право в рамките на гражданско производство в хипотеза, в която сдружение с нестопанска цел, включващо производители и издатели на музикални записи, както и на аудиовизуални записи, подава молба да се разпореди на доставчика на услуги, свързани с достъп до Интернет, да разкрие на първото самоличността и адреса на титулярите на някои абонатни линии и по този начин да позволи предявяването на иск във връзка с нарушение на авторското право.

Аналогично, що се отнася до членове 41, 42 и 47 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумение ТРИПС), с оглед на които в рамките на възможното следва да се тълкува общностното право, уреждащо област, за която се прилага посоченото споразумение, макар да изискват ефективна защита на интелектуалната собственост и установяване на право на съдебна защита с оглед съблюдаване на последната, те все пак не съдържат разпоредби, които налагат посочените по-горе директиви да се тълкуват в смисъл, че задължават държавите-членки да предвидят задължение за съобщаване на личните данни в рамките на гражданско производство.

При все това общностното право изисква при транспониране на тези директиви държавите-членки да следят за тълкуване на последните, което позволява да се осигури подходящо равновесие между различните основни права, защитени от общностния правов ред. На следващо място, при въвеждане на мерките за транспониране на посочените директиви органите и юрисдикциите на държавите-членки са длъжни не само да тълкуват националното си право в съответствие с тези директиви, но и да не допускат да се основават на тълкуване на последните, което би влязло в конфликт с посочените основни права или с другите общи принципи на общностното право като принципа на пропорционалност.

(вж. точки 60, 70 и диспозитива)