Language of document : ECLI:EU:C:2008:54

C‑275/06. sz. ügy

Productores de Música de España (Promusicae)

kontra

Telefónica de España SAU

(a Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid [Spanyolország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Információs társadalom – A szolgáltatásnyújtók kötelezettségei – Bizonyos forgalmi adatok megőrzése és hozzáférhetővé tétele – Hozzáférhetővé tételi kötelezettség – Korlátok – Az elektronikus hírközlések titkosságának védelme – A szerzői jogok és szomszédos jogok védelmével való összeegyeztethetőség – A szellemi tulajdon hatékony védelméhez való jog”

Az ítélet összefoglalása

Jogszabályok közelítése – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – 2001/29 irányelv – Elektronikus kereskedelem – 2000/31 irányelv – Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozása és a magánélet tiszteletben tartása – 2002/58 irányelv – A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tiszteletben tartása – 2004/48 irányelv – A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPs)

(TRIPs Megállapodás, 41., 42. és 47. cikk; 2000/31, 2001/29, 2002/58 és 2004/48 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000/31 irányelv („elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”), az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv, a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48 irányelv és az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58 irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) nem kötelezi a tagállamokat, hogy a szerzői jog hatékony védelmének biztosítása céljából előírják a személyes adatok polgári eljárás keretében történő közlésének kötelezettségét egy olyan helyzetben ahol hangfelvétel-előállítókat és hanglemezkiadókat, illetve audiovizuális hanghordozó-előállítókat és -kiadókat képviselő nonprofit szervezet egy annak elrendelésére irányuló kérelmet nyújt be, hogy egy adott internet-hozzáférést biztosító társaság fedje fel meghatározott előfizetők személyazonosságát és lakhelyét, hogy ezáltal lehetővé váljon szerzői jogsértés miatt polgári eljárás megindítása.

Ugyanígy, ami a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPs Megállapodás) 41., 42. és 47. cikkét illeti, miszerint az olyan területet szabályozó közösségi jogot, amelyre a megállapodás alkalmazandó, lehetőség szerint e rendelkezések fényében kell értelmezni, azok megkövetelik ugyan a szellemi tulajdonjogok hatékony védelmét és ez utóbbi bírósági úton történő érvényesítéséhez való jogot, azonban nem tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek alapján a fent említett irányelveket úgy kell értelmezni, hogy azok kötelezik a tagállamokat arra, hogy írják elő a személyes adatok polgári eljárás keretében történő közlésének kötelezettségét.

A közösségi jog azonban megköveteli a tagállamoktól, hogy ezen irányelvek átültetése során azok olyan értelmezésére támaszkodjanak, amely lehetővé teszi a közösségi jogrend által védett különböző alapvető jogok igazságos egyensúlyának a biztosítását. Továbbá az említett irányelvek átültetésére vonatkozó intézkedések végrehajtása során a tagállami hatóságoknak és bíróságoknak nemcsak az a kötelessége, hogy nemzeti jogukat ugyanezen irányelvekkel összhangban értelmezzék, hanem az is, hogy ne támaszkodjanak ezen irányelvek olyan értelmezésére, amely az említett alapvető jogokba vagy más közösségi jogi általános alapelvbe, mint az arányosság elvébe, ütközik.

(vö. 60., 70. pont és a rendelkező rész)