Language of document : ECLI:EU:C:2008:54

Byla C‑275/06

Productores de Música de España (Promusicae)

prieš

Telefónica de España SAU

(Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Informacinė visuomenė – Paslaugų teikėjų pareigos – Tam tikrų srauto duomenų saugojimas ir atskleidimas – Pareiga atskleisti – Ribos – Elektroninių ryšių konfidencialumo apsauga – Suderinamumas su autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga – Teisė į veiksmingą intelektinės nuosavybės apsaugą“

Sprendimo santrauka

Teisės aktų derinimas – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Direktyva 2001/29 – Elektroninė komercija – Direktyva 2000/31 – Asmens duomenų tvarkymas ir privataus gyvenimo apsauga elektroninių ryšių srityje – Direktyva 2002/58 – Intelektinės nuosavybės teisių gynimas – Direktyva 2004/48 – Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS)

(TRIPS sutarties 41, 42 ir 47 straipsniai; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31, 2001/29, 2002/58 ir 2004/48)

Situacijoje, kai pelno nesiekianti asociacija, vienijanti muzikos ir audiovizualinių įrašų gamintojus ir leidėjus, pateikė tam tikrą prašymą įpareigoti interneto prieigos paslaugos teikėją atskleisti jai tam tikrų abonentinių linijų naudotojų tapatybę ir fizinį adresą tam, kad galėtų jiems iškelti civilinę bylą dėl autorių teisių pažeidimo, Direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva), Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo ir Direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) neįpareigoja valstybių narių numatyti pareigą pateikti asmens duomenis tam, kad vykstant civiliniam procesui būtų užtikrinta veiksminga autorių teisių apsauga.

Nors Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutarties), 41, 42 ir 47 straipsniai, į kuriuos kiek įmanoma labiau atsižvelgiant turi būti aiškinama Bendrijos teisė, reglamentuojanti sritį, kuriai taikoma ši sutartis, reikalauja veiksmingos intelektinės nuosavybės apsaugos ir teisių į jos teisminę gynybą suteikimo, vis dėlto juose nėra nuostatų, reikalaujančių minėtas direktyvas aiškinti kaip įpareigojančias valstybes nares numatyti pareigą pateikti asmens duomenis vykstant civiliniam procesui.

Tačiau Bendrijos teisė iš valstybių narių reikalauja, kad perkeldamos šias direktyvas jos užtikrintų, jog bus vadovaujamasi tokiu jų aiškinimu, kuris leistų užtikrinti teisingą pusiausvyrą tarp skirtingų Bendrijos teisės sistemos saugomų pagrindinių teisių. Be to, įgyvendindamos minėtas direktyvas perkeliančias priemones valstybių narių valdžios institucijos ir teismai privalo ne tik aiškinti savo nacionalinę teisę taip, kad ji atitiktų šias direktyvas, bet ir nesivadovauti tokiu jų aiškinimu, kuris pažeistų minėtas pagrindines teises arba kitus bendruosius Bendrijos teisės principus, kaip antai proporcingumo principą.

(žr. 60, 70 punktus ir rezoliucinę dalį)