Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 października 2007 r. - Šimonis przeciwko Komisji

(Sprawa F-113/07)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Irmantas Šimonis (Luksemburg) (przedstawiciel: V. Vilkas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europejskich, w której Komisja w trakcie procedury naboru na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu o wolnym stanowisku nr COM/2007/142, zrezygnowała ze złożenia wniosku o przeniesienie skarżącego do Komisji i wykluczyła go z procedury naboru;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 8 sierpnia 2007 r. oddalającej zażalenie nr R/237/07 wniesione przez skarżącego w dniu 27 kwietnia 2007 r.

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi trzy zarzuty, z których pierwszy oparty jest na naruszeniu jego uzasadnionych oczekiwań, powstałych w wyniku zawarcia w 2005 r. porozumienia międzyistytucjonalnego między dyrektorami administracyjnymi przewidującego trzyletni okres, który ma minąć zanim nastąpić może jakiekolwiek przeniesienie nowozatrudnionych urzędników między instytucjami.

W drugim zarzucie skarżący podnosi niezgodność z prawem decyzji Komisji z uwagi na brak uzasadnienia, z powodu jej nieproporcjonalności w stosunku do bronionego interesu oraz z uwagi na przekroczenie przez Komisję granic uznania. Skarżący twierdzi nadto, że decyzja stanowi dyskryminację ze względu na jego przynależność państwową.

W trzecim zarzucie skarżący podnosi naruszenie zasady dobrej administracji i obowiązku starannego działania.

____________