Language of document :

Žaloba podaná 18. októbra 2007 - Šimonis/Komisia

(vec F-113/07)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobca: Irmantas Šimonis (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: V. Vilkas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev, ktorým sa vzdala v priebehu výberového konania na obsadenie miesta, na ktoré bolo vypísaný oznámenie o voľnom pracovnom mieste č. COM/2007/142, žiadosti o preloženie žalobcu do Komisie a vylúčila ho z výberového konania,

zrušiť rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 8. augusta 2007, ktorým sa zamieta sťažnosť č. R/273/07 podaná žalobcom 27. apríla 2007,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri dôvody. Prvý dôvod je založený na porušení legitímnej dôvery vyplývajúcej z medziinštitucionálnej dohody, ktorú uzavreli v roku 2005 vedúci administratívy, v ktorej sa stanovuje obdobie troch rokov pred akýmkoľvek preložením nových úradníkov.

Vo svojom druhom dôvode sa žalobca odvoláva na protiprávnosť rozhodnutia Komisie z dôvodu nedostatku odôvodnenia, z dôvodu, že predmetné rozhodnutie nie je dôvodné, nie je úmerné vo vzťahu ku chránenému záujmu, a preto, lebo Komisia prekročila medze svojej právomoci voľnej úvahy. Žalobca sa ďalej nazdáva, že rozhodnutie spôsobuje diskrimináciu založenú na štátnej príslušnosti.

Vo svojom treťom dôvode žalobca uvádza porušenie zásady riadnej správy veci verejných a povinnosti starostlivosti.

____________