Language of document :

Жалба, подадена на 29 октомври 2007 г. - Hau/Парламент

(Дело F-125/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Armin Hau (Люксембург, Люксембург) (представител: адв. Е. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването да не включи името на жалбоподателя в списъка на повишените от В*6 на В*7 в рамките на процедурата за повишаване за 2006 г.,

Европейският парламент да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят се позовава на нарушение на член 25, алинея 2 и на член 45 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, на решението на Бюрото от 6 юли 2005 г. и на мерките за прилагането му, на член 5 от вътрешните директиви относно консултативните комитети по повишаването.

Освен това жалбоподателят изтъква наличието на явни грешки в преценката, злоупотреба с власт и превишаване на правомощията, както и нарушението на редица общи принципи на правото.

____________