Language of document :

Sag anlagt den 29. oktober 2007 - Hau mod Europa-Parlamentet

(Sag F-125/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Armin Hau (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat É. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at opføre sagsøgerens navn på listen over forfremmede fra B*6 til B*7 i forfremmelsesåret 2006 annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at artikel 25, stk. 2, og artikel 45 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, Præsidiets afgørelse af 6. juli 2005 og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt artikel 5 i de interne retningslinjer for de rådgivende forfremmelsesudvalg er blevet tilsidesat.

Sagsøgeren har desuden gjort gældende, at der foreligger et åbenbart fejlskøn, magtfordrejning og overskridelse af beføjelser, samt at flere generelle retsprincipper er blevet tilsidesat.

____________