Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2007 r. - Hau przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-125/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Armin Hau (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście awansowanych z grupy B*6 do B*7 w postępowaniu w sprawie awansów za rok 2006.

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi naruszenie art. 25 akapit 2 i art. 45 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, decyzji Biura z dnia 6 lipca 2005 r. i środków wykonawczych do niej i art. 5 wewnętrznych wytycznych dotyczących komitetów konsultacyjnych ds. awansów.

Skarżący podnosi ponadto oczywiste błędy w ocenie, nadużycie i przekroczenie uprawnień, jak również naruszenie kilku ogólnych zasad prawa.

____________