Language of document :

Talan väckt den 4 december 2007 - Sergio m.fl. mot kommissionen

(Mål F-137/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giovanni Sergio (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaten M. Lucas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av protokoll om avtal mellan yrkes- och fackföreningarna (OSP) och Generaldirektoratet för personal och administration (DG ADMIN) och tillsättningsmyndighetens beslut som bekräftades i protokoll av den 19 december 2006 och beslut av den 14 november 2006 - Yrkande om skadestånd i form av ett symboliskt belopp om en euro

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara protokoll om avtal mellan yrkes- och fackföreningarna (OSP) och Generaldirektoratet för personal och administration (DG ADMIN) avseende fördelning av resurser till personalrepresentation för år 2006, som generaldirektören för personal och administration översände till sekreteraren för Alliance samt till ordförandena för Union Syndicale Fédérale (USF) och Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) i en skrivelse av den 19 december 2006,

ogiltigförklara de individuella besluten om tjänstledighet som fattades till förmån för representanter för Alliance och/eller FFPE på grundval av detta protokoll eller beräkningskalkylen av den 26 maj 2006 avseende OSP:s representativitet som grundar sig på resultatet av valet i maj 2006 i den lokala sektionen i Bryssel och bekräftades genom protokoll av den 19 december 2006,

ogiltigförklara det beslut som generaldirektören för personal och administration fattade den 14 november 2006 att avbryta Marquez-Garcias tjänstledighet på halvtid och att återinsätta honom i tjänst på heltid,

förplikta kommissionen att till var och en av sökandena erlägga ett symboliskt belopp om en euro i skadestånd för ideell och politisk skada som de har lidit i egenskap av representanter för Union Syndicale och för ideell skada samt skada avseende deras karriärer som tjänstemän eller anställda, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________