Language of document :

Жалба, подадена на 19 декември 2007 г. - Kaminska / Комитет на регионите

(Дело F-142/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Magdalena Kaminska (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi, S. Engelen, avocats)

Ответник: Комитет на регионите

Искания на ищеца

Отмяна на решенията на Комитета на регионите от 30 април 2007 г. и от 6 септември 2007 г., с които на жалбоподателката се отказва ползването на дневни надбавки и се отхвърля нейното писмо от 6 юни 2007 г. и осъждане на ответника да заплати лихви за забава върху дължимите суми като дневни надбавки, до изплащането на пълния размер на дължимите суми.

да се осъди Комитет на регионите да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

да се отмени решението от 30 април 2007 г., с което на жалбоподателката се отказва ползването на дневни надбавки;

да се отмени, доколкото е необходимо, решението от 6 септември 2007 г., с което се отхвърля възражението на жалбоподателката;

да се осъди Комитетът на регионите да заплати лихви за забава върху дневните суми, дължими като дневни надбавки, от 16 април 2006 г. до изплащането на пълния размер на дължимите суми;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________