Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. - Kamińska przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-142/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Magdalena Kamińska ((Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi, S. Engelen, avocats)

Strona pozwana: Komitet Regionów

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia 30 kwietnia 2007 r. i z dnia 6 września 2007 r. odmawiających skarżącej diety dziennej i oddalających jej pismo z dnia 6 czerwca 2007 r. oraz zasądzenie od strony pozwanej zaległych odsetek od należnych kwot z tytułu diety dziennej do pełnego spłacenia zaległości.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 30 kwietnia 2007 r. odmawiającej skarżącej diety dziennej;

stwierdzenie nieważności, o ile zaistnieje taka potrzeba, decyzji z dnia 6 września 2007 r. oddalającej zażalenie skarżącej;

zasądzenie od strony pozwanej zaległych odsetek od należnych kwot z tytułu diety dziennej od dnia 16 kwietnia 2006 r. do dnia pełnego spłacenia zaległości;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________