Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 февруари 2008 г. - Labate/Комисия

(Дело F-77/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Социално осигуряване - Застраховка срещу злополука и професионални заболявания - Професионално заболяване - Рак на белия дроб - Пасивно тютюнопушене - Липса на основание за постановяване на решение по същество)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Kay Labate (Tarquiniа, Италия) (представител: адв. I. Forrester, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет

Отмяна на решенията на Комисията от 6 октомври 2006 г. и 18 октомври 2004 г., отказващи признаване на рака, довел до смъртта на съпруга на жалбоподателя, за професионално заболяване, причинено от пасивно тютюнопушене.

Диспозитив на определението

1)    Основанието за постановяване на решение по същество по исканията, отправени от г-жа Labate в нейната жалба, е отпаднало.

2)    Отхвърля исканията за обезщетение, представени с писмото от 25 октомври 2007 г. на г-жа Labate, като явно неоснователни.

3)    Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ С 223, 22.9.2007 г.