Language of document :

EU-Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. februar 2008 - Labate mod Kommissionen

(Sag F-77/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - social sikring - ulykkeforsikring og erhvervssygdomme - erhvervssygdom - lungekræft - passiv tobaksrygning - ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Kay Labate (Tarquinia, Italien) (ved avocat I. Forrester)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelser af 6. oktober og 18. oktober 2004 om ikke at anerkende den kræftsygdom, som sagsøgerens ægtefælle døde af, som en erhvervssygdom fremkaldt af passiv rygning.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende sagsøgerens påstande i stævningen.

Det erstatningskrav, sagsøgeren har fremsat i skrivelse af 25. oktober 2007 forkastes som åbenbart ugrundet.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 223 af 22.9.2007, s. 22.