Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1 veebruari 2008. aasta määrus - Labate versus komisjon

(Kohtuasi F-77/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus - Kutsehaigus - Kopsuvähk - Passivne suitsetamine - Asjas kohtuotsuse mittetegemine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kay Labate (Tarquinia, Itaalia) (esindaja: advokaat I. Forrester)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 6. oktoobri 2006. aasta ja 18. oktoobri 2004. aasta otsused, millega keelduti tunnistamast, et vähk, mille tagajärjel hageja abikaasa suri, oli passiivsest suitsetamisest tingitud kutsehaigus.

Määruse resolutiivosa

1)    Vajadus teha otsus K. Labate hagis esitatud nõuete on ära langenud.

2)    Lükata K. Labate 25. oktoobri 2007. aasta kirjas esitatud hüvitisenõuded tagasi kui ilmselgelt alusetud.

3)    Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 223 22.9.2007, lk 22.