Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 1 februari 2008 - Labate / Commissie

(Zaak F-77/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Verzekering ongevallen en beroepsziekten - Beroepsziekte - Longkanker - Passief roken - Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Kay Labate (Tarquinia, Italië) (vertegenwoordiger: I. Forrester, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie van 6 oktober 2006 en 18 oktober 2004 houdende weigering de kanker waaraan verzoeksters echtgenoot is overleden te erkennen als een beroepsziekte die het gevolg is van passief roken

Dictum

Er behoeft geen uitspraak meer te worden gedaan over de in het verzoekschrift van K. Labate geformuleerde vorderingen.

De door K. Labate in de brief van 25 oktober 2007 geformuleerde schadevorderingen worden kennelijk ongegrond verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 223 van 22.09.07, blz. 22