Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 lutego 2008 r. - Labate przeciwko Komisji

(Sprawa F-77/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych - Choroba zawodowa -Rak płuc - Pasywne palenie tytoniu -Umorzenie postępowania)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Kay Labate (Tarquinia, Włochy) (przedstawiciel: I. Forrester, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 6 października 2006 r. i z dnia 18 października 2004 r. odmawiających uznania raka, który był przyczyną zgonu małżonka skarżącej, za chorobę zawodową wynikającą z pasywnego palenia tytoniu

Sentencja postanowienia

Postępowanie zostaje umorzone w przedmiocie wniosków przedstawionych w skardze K. Labate.

Wnioski o odszkodowanie przedstawione w piśmie K. Labate z dnia 25 października 2007 r. zostają odrzucone jako oczywiście bezzasadne.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz. U. C 223 z dnia 22.09.07, s. 22.