Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 януари 2008 г. - Duyster / Комисия

(Дело F-80/06)

(Публична служба - Длъжностни лица - Отпуск за отглеждане на дете - Искане за оттегляне на решение за разрешаване на отпуск за отглеждане на дете - Висящи дела - Явна недопустимост)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Duyster Tineke (Oetrange, Люксембург) [представител: адв. Van den Muijsenbergh, avocat]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет

Отмяна на решение на Органа по назначаването от 22 декември 2005 г., с което се обявява за недопустимо искането на жалбоподателката от 6 декември 2005 г. по повод решение на Органа по назначаването от 17 ноември 2005 г. относно началната дата на отпуска на жалбоподателката за отглеждане на дете

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Всяка от страните понася направените от нея разноски.

____________