Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 januari 2008 - Duyster / Commissie

(Zaak F-80/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Ouderschapsverlof - Verzoek om intrekking van ouderschapsverlof - Aanhangigheid - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg), (vertegenwoordiger: W. van den Muijsenbergh, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 22 december 2005 waarbij niet-ontvankelijk is verklaard het door verzoekster op 6 december 2005 ingediende verzoek inzake het besluit van het TABG van 17 november 2005 betreffende de begindatum van verzoeksters ouderschapsverlof

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij draagt haar eigen kosten.

____________

1 - PB C 261 28.10.06, blz. 33.