Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 stycznia 2008 r. - Duyster przeciwko Komisji

(Sprawa F-80/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Urlop rodzicielski - Wniosek o anulowanie urlopu rodzicielskiego - Zawisłość sporu - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Duyster Tineke (Oetrange, Luksemburg), (przedstawiciel: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 22 grudnia 2005 r. uznającej wniosek złożony przez skarżącą w dniu 6 grudnia 2005 r. w przedmiocie decyzji organu powołującego z dnia 17 listopada 2005 r. odnośnie do daty rozpoczęcia urlopu wychowawczego skarżącej za niedopuszczalny

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 261 z dnia 28.10.06, s. 33.