Language of document :

Иск, предявен на 6 юли 2007 г. - Gering / Европол

(Дело F-68/07)

Език на производството: нидерландски

Страни

Ищец: Radolf Gering (Хага, Нидерландия) [представител: P. de Casparis, avocat]

Ответник: Office européen de police (Европол)

Искания на ищеца

да се отмени решение, постановено по жалба от 5 април 2007 г., изпратена на 10 април 2007 г. и ако е необходимо, да се отмени също така договорът от 24 април 2007 г., доколкото се отнася до класирането;

да се осъди Европол:

по главния иск: да преведе на ищеца от 1 август 2003 г. заплата, съответстваща на степен 4.2 или, ако Съдът прецени за необходимо, заплата, съответстваща на степен 4.1;

при условията на евентуалност, да се преведе на ищеца от 1 август 2004 г. заплата, съответстваща на степен 4.6, от 1 август 2005 г. - заплата, съответстваща на степен 4.8, и от 1 август 2007 г. - заплата, съответстваща на степен 4.9;

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът оспорва решение на Европол от 5 април 2007 г. и допълнителното споразумение от 24 април 2007 г. към договора му за назначаване, доколкото въпросните актове са определили класирането му във втора стъпка на степен 4, считано от 1 декември 2004 г., а не от 1 август 2003 г. - датата на назначаването му.

Ищецът изтъква, че Европол трябва да зачита принципа на равно възнаграждение и класиране на членовете на неговия персонал. Всъщност според Европол решението за класиране на ищеца в по-висока длъжност от 1 декември 2004 г., а не от 1 август 2003 г., се обосновава с това, че едва от въпросната дата ищецът започнал да изпълнява професионална дейност с аналогичен обхват на тази на началник отдел с присъдена степен 4 и съдържаща аналогична отговорност. Ищецът оспорва тази теза и поддържа, че Европол не е обяснил по какво задачите и отговорностите, които е упражнявал в периода от 1 август 2003 г. до 1 декември 2004 г., се различават от тези на другите началници отдели. Освен това Европол не е доказал фактите и обстоятелствата, които показват, че професионалната дейност на ищеца е била по-малко интензивна и/или е съдържала по-малко отговорности от тези на другите началници отдели.

____________