Language of document :

6. juulil 2007 esitatud hagi - Gering versus Europol

(Kohtuasi F-68/07)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Radolf Gering (La Haye, Madalmaad) (esindaja: advokaat P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politsei Amet (Europol)

Hageja nõuded

tühistada 5. aprilli 2007. aasta kaebuse rahuldamata jätmise otsus, väljastatud 10. aprillil 2007, ja vajadusel ka 24. aprilli 2007. aasta leping osas, mis puudutab klassifitseerimist;

kohustada Europoli:

esimese võimalusena: maksma hagejale töötasu alates 1. augustist 2003 vastavalt palgaastmele 4.2 või kui Esimese Astme Kohus peab vajalikuks, vastavalt palgaastmele 4.1;

teise võimalusena: maksma hagejale töötasu alates 1. augustist 2004 vastavalt palgaastmele 4.6, alates 1. augustist 2005 vastavalt palgaastmele 4.8 ja alates 1. augustist 2007 vastavalt palgaastmele 4.9;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja vaidlustab eriti Europoli 5. aprilli 2007. aasta otsuse ja oma töölepingu 24. aprilli 2007. aasta lisa osas, milles nende aktidega klassifitseeritakse ta palgaastmele 4 järku 2 alates 1. detsembrist 2004, mitte aga alates tema töölevõtmise kuupäevast 1. augustist 2003.

Hageja väidab, et Europol oleks pidanud oma personali liikmete töölevõtmisel ja klassifitseerimisel järgima võrdse kohtlemise põhimõtet. Vastavalt Europoli väidetele on otsus hageja klassifitseerimise kohta kõrgemale palgaastmele alates 1. detsembrist 2004, mitte aga alates 1. augustist 2003 põhjendatud asjaoluga, et alles alates 1. detsembrist 2004 alustas hageja samasuguse tähtsusega tööülesannete täitmist, mis vastavad palgaastmel 4 oleva osakonnajuhataja tööülesannetele ja vastutusele. Hageja vaidlustab selle argumendi ja väidab, et Europol ei selgitanud, millises osas ajavahemikus 1. augustist 2003 kuni 1. detsembrini 2004 täidetud tööülesanded erinesid teiste osakonnajuhatajate tööülesannetest. Lisaks sellele ei esitanud Europol asjaolusid ja tingimusi tõendamaks, et hageja tööülesanded olid vähem pingelised ja/või vähema vastutusega kui teistel osakonnajuhatajatel.

____________