Language of document :

Kanne 6.7.2007 - Gering v. Europol

(Asia F-68/07)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Radolf Gering (Haag, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Vaatimukset

5.4.2007 valituksesta tehty päätös, joka on lähetetty 10.4.2007, on kumottava ja tarpeellisin osin myös 24.4.1007 tehty sopimus luokittelun osalta

Europol on velvoitettava

ensisijaisesti maksamaan kantajalle 1.8.2003 lähtien palkkaluokan 4.2 mukaista palkkaa, tai jos virkamiestuomioistuin katsoo tarpeelliseksi, palkkaluokan 4.1 mukaista palkkaa

toissijaisesti maksamaan kantajalle 1.8.2004 lähtien palkkaluokan 4.6 mukaista palkkaa, 1.8.2005 lähtien palkkaluokan 4.8 mukaista palkkaa ja 1.8.2007 lähtien palkkaluokan 4.9 mukaista palkkaa

-    Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa erityisesti 5.42007 tehdyn Europolin päätöksen ja hänen työsopimukseensa 24.4.2007 tehdyn täydennyksen siltä osin kuin näissä asiakirjoissa on vahvistettu hänen luokittelunsa palkkaluokkaan 4 palkkatasolle 2, ja tämä 1.12.2004 lukien eikä 1.8.2003 lukien, joka on kantajan palvelukseen ottamispäivä.

Kantaja väittää, että Europolin olisi pitänyt noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta henkilöstönsä palkkauksessa ja palkkaluokkaan luokittelussa. Europolin mukaan päätös luokitella kantaja ylempään palkkaluokkaan 1.12.2004 lähtien eikä 1.8.2003 lähtien on perusteltu, koska kantaja on vasta mainitusta päivästä lähtien aloittanut palkkaluokkaan 4 luokiteltujen yksikönpäälliköiden tehtäviä vastaavien tehtävien suorittamisen, jotka sisältävät vastaavan vastuun. Kantaja kiistää tämän ja väittää, että Europol ei ole selittänyt, miltä osin tehtävät, joita hän on suorittanut 1.8.2003 ja 1.12.2004 välisenä aikana, eroavat muiden yksikönpäälliköiden tehtävistä. Europol ei myöskään ole esittänyt tosiseikkoja ja olosuhteita, jotka osoittaisivat, että kantajan tehtävät olivat vähemmän vaativia ja/tai sisälsivät vähemmän vastuuta kuin muiden yksikönpäälliköiden tehtävät.

____________