Language of document :

Žaloba podaná 6. júla 2007 - Gering/Europol

(vec F-68/07)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Radolf Gering (La Haye, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prijaté v nadväznosti na sťažnosť z 5. apríla 2007 zaslanú 10. apríla 2007 a v prípade potreby rovnako aj zmluvu z 24. apríla 2007 v časti týkajúcej sa zaradenia,

zaviazať Europol:

zaplatiť žalobcovi od 1. augusta 2003 mzdu v súlade s platovou triedou 4.2 alebo, pokiaľ to Súd prvého stupňa považuje za potrebné, mzdu v súlade s platovou triedou 4.1,

subsidiárne: zaplatiť žalobcovi od 1. augusta 2004 mzdu v súlade s platovou triedou 4.6, od 1. augusta 2005 mzdu v súlade s platovou triedou 4.8 a od 1. augusta 2007 mzdu v súlade s platovou triedou 4.9,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca najmä napadol rozhodnutie Europolu z 5. apríla 2007 a dodatok k zmluve z 24. apríla 2007 svojej zmluvy o prijatí do zamestnania, lebo tieto dokumenty určili jeho zaradenie do platovej triedy 4, platového stupňa 2 od 1. decembra 2004, a nie od 1. augusta 2003, dňa nástupu do zamestnania.

Žalobca tvrdí, že Europol bol povinný rešpektovať zásadu rovnosti v súvislosti s odmeňovaním a zaradením členov personálu. Podľa názoru Europolu totiž rozhodnutie povýšiť žalobcu od 1. decembra 2004, a nie od 1. augusta 2003 je opodstatnené tým, že až od uvedeného dátumu začal žalobca vykonávať úlohy v rozsahu podobnom tomu, ktorý majú vedúci oddelenia zaradení do platovej triedy 4 a niesť podobnú zodpovednosť. Žalobca spochybňuje tieto úvahy a tvrdí, že Europol nevysvetlil, čím sa úlohy a zodpovednosti, ktoré mal počas obdobia od 1. augusta 2003 do 1. decembra 2004, líšili od tých, ktoré mali vedúci oddelenia. Navyše, Europol neuviedol skutočnosti a okolnosti, ktorými by preukázal, že činnosti žalobcu boli menej početné a/alebo obsahovali menej zodpovedností, než mali iní vedúci oddelení.

____________