Language of document :

Иск, предявен на 27 юли 2007 г. - Boudova и др. / Комисия

(Дело F-78/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Stanislava Boudova (Люксембург, Люксембург) и други (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени мълчаливият отказ на Комисията от 23 септември 2006 г., потвърден с писмо от генералния директор на Службата за публикации на Европейските общности (СОПЕО) от 26 септември 2006 г., с който се отхвърля искането на ищците от 23 май 2006 г. с предмет:

преразглеждане на класирането им в степен B*3, определено с решението за назначаването им за длъжностни лица в срок за изпитване и на повторното им класиране в степен B*6 към датата, от която това решение поражда действие,

признаване, въз основа на преразглеждането, на трудовия им стаж между датата на постъпването им на служба в качеството на длъжностни лица в срок на изпитване и датата на решението, което предстои да се постанови,

заплащане на разликата между заплатата, на която щяха да имат право през този период, ако бяха класирани в степен B*6, и заплатата, която са получавали поради класирането им в степен B*3;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищците изтъкват, че били наети от Комисията в качеството на служители със спомагателни функции преди влизането в сила, на 1 май 2004 г., на Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 май 2004 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, както и на Условията за работа на другите служители на Общностите1, като коректори към СОПЕО с оглед на разширяването и заемането на посочените длъжности чрез конкурси на общо основание.

След като успешно положили конкурсите на общо основание, публикувани за степен B5/B4 преди 1 май с оглед на заемане на тези длъжности, ищците били назначени в качеството на длъжностни лица в срок на изпитване въз основа на публикувани след тази дата резервни списъци. Въз основа на член 12, параграф 3 от приложение XIII от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (Правилника) били класирани в степен B*3.

Ищците твърдят, че поради наличието на нов съществен факт искът им бил допустим, макар и да не са го предявили в предвидения в Правилника срок за обжалване на решенията, с които се определя класирането им в степен. Ставало въпрос за решението на Бюрото на Европейския парламент от 13 февруари 2006 г., с което срочно наетите служители, назначени за длъжностни лица след 1 май 2004 г. въз основа на външен конкурс, се класирали повторно в степента, в която биха били класирани, ако бяха назначени в качеството на длъжностни лица преди тази дата.

Ищците смятат, че били дискриминирани с повторното класиране на работещите в Парламента длъжностни лица и считат, че спрямо тях трябвало да се приложи същият режим, доколкото твърдят, че били назначени като срочно наети служители, а не като служители със спомагателни функции. Всъщност според тях договорите им попадали в обхвата на член 2 от Условията за работа на другите служители (УРС), а не в обхвата на член 3а от посочените Условия, като се има предвид, че трябвало да заемат временно свободни длъжности, а не да заместват длъжностни лица или срочно наети служители, временно възпрепятствани да изпълняват задълженията си. При условията на евентуалност, ищците твърдят, че дори и да се предположи, че били назначени в качеството на служители със спомагателни функции, във всеки случай положение им било аналогично на това на срочно наетите служители.

В подкрепа на иска си ищците излагат едно единствено основание, изведено от нарушение на член 5, параграфи 3 и 4, и член 12, параграф 3 от приложение XIII от Правилника, тълкувани в светлината на принципа за равно третиране. По-конкретно член 5, параграф 4 от приложение XIII трябвало да се тълкува в смисъл, че се прилагал за срочно наетите служители, назначени за длъжностни лица въз основа на външен конкурс, което възпрепятствало определянето на класирането в степен за тази категория служители въз основа на член 12, параграф 3 от приложение XIII от Правилника.

____________

1 - ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1.