Language of document :

Žaloba podaná dne 27. července 2007 - Boudová a další v. Komise

(Věc F-78/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Stanislava Boudová (Lucemburk, Lucembursko) a další (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit implicitní rozhodnutí Komise ze dne 23. září 2006 potvrzené dopisem generálního ředitele Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství (Úřad pro úřední tisky) ze dne 26. září 2006 o zamítnutí žádosti žalobců ze dne 23. května 2006, kterou žádali o:

změnu svého platového zařazení do platové třídy B*3 na základě rozhodnutí o jejich přijetí do pracovního poměru jakožto úředníků se zkušební dobou a jejich přeřazení do platové třídy B*6 ke dni, kdy toto rozhodnutí nabylo účinnosti;

úpravu jejich služebního postupu na tomto základě od data rozhodnutí o jejich nástupu do zaměstnání jakožto úředníků se zkušební dobou a datem požadovaného rozhodnutí;

vyplacení rozdílu mezi odměnou, na kterou by měli za toto období nárok, kdyby byli bývali zařazeni do platové třídy B*6, a odměnou, kterou pobírali z důvodu svého zařazení do platové třídy B*3;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci uvádí, že byli Komisí přijati do pracovního poměru jakožto pomocní zaměstnanci před vstupem v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství1, na pracovní místa korektorů v Úřadu pro úřední tisky, a to v rámci přípravy na rozšíření a obsazení těchto pracovních míst na základě otevřených výběrových řízení.

Poté, co se žalobci s úspěchem zúčastnili otevřených výběrových řízení na tato pracovní místa, v jejichž vyhlášení z doby před 1. květnem byla uvedena platová třída B5/B4, byli přijati do zaměstnání jakožto úředníci se zkušební dobou na základě seznamů kandidátů vhodných pro přijetí zveřejněných po tomto datu. Na základě čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu úředníků Evropských společenství (služební řád) byl rozhodnuto o jejich platovém zařazení do platové třídy B*3.

Žalobci uplatňují, že z důvodu nové skutečnosti je jejich žaloba přípustná i přesto, že ve lhůtě stanovené služebním řádem nepodali stížnost proti rozhodnutím o svém platovém zařazení. Touto skutečností je rozhodnutí kanceláře Evropského parlamentu ze dne 13. února 2006 o přeřazení dočasných zaměstnanců, kteří byli jmenováni úředníky na základě externích výběrových řízení po 1. květnu 2004 do platové třídy, do které by byli zařazeni, kdyby byli bývali před tímto datem přijati do zaměstnání jakožto úředníci.

Žalobci mají za to, že jsou diskriminováni z důvodu přeřazení úředníků Parlamentu a že by měli pobírat stejnou mzdu, neboť, jak tvrdí, byli ve skutečnosti zaměstnáni jako dočasní zaměstnanci, a nikoli jako zaměstnanci pomocní. Podle nich se totiž jejich smlouvy řídily článkem 2 pracovního řád ostatních zaměstnanců (PŘOZ), a nikoli článkem 3a uvedeného řádu, neboť museli zastávat dočasně neobsazená pracovní místa, a nikoli nahrazovat úředníky či dočasné zaměstnance, kteří nemohou kvůli překážkám dočasně vykonávat svoji práci. Podpůrně žalobci uplatňují, že i za předpokladu, že by byli bývali přijati do pracovního poměru jako pomocní zaměstnanci, byla by jejich situace v každém případě obdobná situaci dočasných zaměstnanců.

Na podporu své žaloby žalobci uplatňují jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 5 odst. 3 a 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu vykládaných ve světle zásady rovného zacházení. Konkrétně čl. 5 odst. 4 přílohy XIII jednacího řádu by měl být vykládán tak, že je použitelný na dočasné zaměstnance, kteří byli jmenováni úředníky na základě externího výběrového řízení, což brání tomu, aby platové zařazení této kategorie bylo určeno na základě čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu.

____________

1 - Úř. věst. L 124, 27. 4. 2004, s. 1; Zvl. vyd. 01/02, s. 130.