Language of document :

Sag anlagt den 27. juli 2007 - Boudova m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-78/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Stanislava Boudova (Luxembourg, Luxembourg) m.fl. (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse af 23. september 2006, der blev stadfæstet af generaldirektøren for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer (OPOCE)'s skrivelse af 26. september 2006, om ikke at efterkomme sagsøgernes anmodning af 23. maj 2006, hvorved der blev fremsat begæring om:

Ændring af deres indplacering, der ved afgørelsen om deres ansættelse som tjenestemænd på prøve var fastsat til lønklasse 3*B, og deres genindplacering i lønklasse B*6 fra den dato, hvor nævnte afgørelse trådte i kraft.

På dette grundlag genoprettes deres karriere mellem datoen for deres indtræden i tjenesten som tjenestemænd på prøve og datoen for afgørelsen om ændring af deres indplacering.

Betaling af det beløb, der udgør forskellen mellem det vederlag, som de ville have haft ret til i løbet af denne periode, såfremt de var blevet indplaceret i lønklasse B*6, og det vederlag, som de har oppebåret som følge af deres indplacering i lønklasse 3*B.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne anfører, at de af Kommissionen med henblik på udvidelsen og besættelse af de nævnte stillinger gennem almindelige udvælgelsesprøver blev ansat som hjælpeansatte i egenskab af korrekturlæsere ved OPOCE inden Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 1 trådte i kraft den 1. maj 2004.

Efter at sagsøgerne havde bestået almindelige udvælgelsesprøver, der forud for den 1. maj 2004 var blevet offentliggjort i lønklasse B5/B4 med henblik på besættelse af disse stillinger, blev de ansat som tjenestemænd på prøve på grundlag af en reserveliste, der blev offentliggjort efter denne dato. Deres indplacering blev i medfør af artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten for vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (herefter "vedtægten") fastsat til lønklasse B*3.

Sagsøgerne gør gældende, at deres søgsmål bør antages til realitetsbehandling, selv om det ikke er anlagt inden for den i vedtægten fastsatte frist for indbringelse af klage over afgørelser om fastsættelsen af deres lønklasse, idet der foreligger en væsentlig ny omstændighed. Det drejer sig om Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 13. februar 2006 om en ændret indplacering af midlertidig ansatte, der er blevet udnævnt til tjenestemænd på grundlag af offentlige udvælgelsesprøver efter den 1. maj 2004, i den lønklasse, som de ville være blevet indplaceret i, såfremt de var blevet ansat forud for denne dato.

Sagsøgerne er af den opfattelse, at de er blevet udsat for forskelsbehandling ved den ændrede indplacering af disse tjenestemænd ved Parlamentet, og at de bør behandles på samme måde, idet de gør gældende, at de i realiteten blev ansat som midlertidig ansatte og ikke som hjælpeansatte. Ifølge sagsøgerne er deres kontrakter omfattet af artikel 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne og ikke af artikel 3a i disse ansættelsesvilkår, eftersom de skulle besætte midlertidigt ubesatte stillinger og ikke erstatte tjenestemænd eller midlertidig ansatte, der midlertidigt var ude af stand til at udøve deres funktioner. Sagsøgerne gør subsidiært gældende, at selv hvis det lægges til grund, at de blev ansat som hjælpeansatte, svarer deres situation under alle omstændigheder til midlertidig ansattes situation.

Sagsøgerne gør til støtte for søgsmålet et enkelt anbringende gældende, hvorefter der er sket tilsidesættelse af artikel 5, stk. 3 og 4, samt af artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten, som fortolket i lyset af ligebehandlingsprincippet. Navnlig burde artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten have været fortolket således, at bestemmelsen finder anvendelse på midlertidig ansatte, der udnævnes til tjenestemænd på prøve på grundlag af en offentlig udvælgelsesprøve, hvilket udgør en hindring for, at indplaceringen i lønklasse inden for denne ansættelsesgruppe foretages på grundlag af artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten.

____________

1 - EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.