Language of document :

Kanne 27.7.2007 - Boudova ym. v. komissio

(Asia F-78/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Stanislava Boudova (Luxemburg, Luxemburg) ynnä muut (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen julkaisutoimiston pääjohtajan, 26.9.2006 päivätyllä kirjeellä vahvistettu komission 23.9.2006 tekemä se implisiittinen päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajien 23.5.2006 tekemä vaatimus

tarkistaa heidän palkkaluokkansa, joka päätöksessä palkata heidät koeajalla oleviksi virkamiehiksi vahvistettiin palkkaluokaksi B*3, ja luokitella heidät uudelleen palkkaluokkaan B*6 siitä päivästä lukien, jolloin kyseinen päätös tuli voimaan,

tällä perusteella vahvistaa heidän uransa sen päivän, jolloin he tulivat palvelukseen koeajalla oleviksi virkamiehiksi, ja päätöksen tekopäivän välillä ja

saada sen palkan, johon heillä olisi pitänyt olla oikeus, mikäli heidät olisi kyseisenä ajanjaksona luokiteltu palkkaluokkaan B*6, ja sen palkan välinen erotus, joka heille maksettiin palkkaluokkaan B*3 luokittelun perusteella.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat väittävät, että komissio oli laajentumisen ja avointen kilpailujen perusteella tapahtuvien virkojen täyttämisen vuoksi ennen kuin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 723/2004 tuli voimaan 1.5.2004 palkannut heidät ylimääräisinä toimihenkilöinä julkaisutoimistossa oleviin oikolukijoiden virkoihin.

Läpäistyään ennen 1.5.2004 näiden virkojen täyttämiseksi palkkaluokassa B5/B4 julkaistut avoimet kilpailut kantajat otettiin palvelukseen koeajalla oleviksi virkamiehiksi kyseisen päivän jälkeen julkaistujen varallaololuetteloiden perusteella. Heidän palkkaluokakseen vahvistettiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (henkilöstösäännöt) liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan nojalla B*3.

Kantajat väittävät, että heidän kanteensa voidaan uuden olennaisen tosiseikan perusteella tutkia, vaikka sitä ei ole nostettu heidän palkkaluokkansa luokitusta koskeville päätöksille henkilöstösäännöissä säädetyn valitusajan kuluessa. Kyse on Euroopan parlamentin puhemiehistön 13.2.2006 tekemästä päätöksestä luokitella uudelleen avoimen kilpailun perusteella virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt 1.5.2005 lähtien siihen palkkaluokkaan, johon heidät olisi luokiteltu, mikäli heidät olisi virkamiehinä otettu palvelukseen ennen kyseistä päivää.

Kantajat katsovat, että heitä on syrjitty parlamentin kyseisten virkamiesten uudelleen tehdyssä luokitellussa ja että heitä tulisi kohdella samalla tavoin siltä osin kuin he väittävät, että heidät on tosiasiassa otettu palvelukseen väliaikaisina eikä ylimääräisinä toimihenkilöinä. Heidän mukaansa nimittäin heidän työsopimuksiinsa sovellettiin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklaa eikä mainittujen palvelussuhteen ehtojen 3 artiklaa, koska heidän täytyi hoitaa väliaikaisesti vapaana olevia virkoja eikä tulla sellaisten virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden sijaan, jotka olivat tilapäisesti estyneet hoitamasta tehtäviään. Toissijaisesti kantajat väittävät, että vaikka oletettaisiinkin, että heidät olisi otettu palvelukseen ylimääräisinä toimihenkilöinä, heidän tilanteensa olisi joka tapauksessa yhdenmukainen väliaikaisten toimihenkilöiden aseman kanssa.

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 3 ja 4 kohdan ja 12 artiklan 3 kohdan rikkomista, kun näitä artikloita tulkitaan yhdessä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa. Erityisesti henkilöstösääntöjen XIII liitteessä olevaa 5 artiklan 4 kohtaa on heidän mukaansa tulkittava siten, että sitä voidaan soveltaa avoimen kilpailun perusteella virkamiehiksi nimitettyihin väliaikaisiin toimihenkilöihin, mikä estäisi luokittelemasta kyseisen ura-alueen palkkaluokkaa henkilöstösääntöjen XIII liitteessä olevan 12 artiklan 3 kohdan perusteella.

____________