Language of document :

2007. július 27-én benyújtott kereset - Boudova és társai kontra Bizottság

(F-78/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Stanislava Boudova (Luxembourg, Luxemburg) és társai (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2006. szeptember 23-i, az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Kiadóhivatala (OPOCE) igazgatójának 2006. szeptember 26-i levelében megerősített, a felperesek 2006. május 23-i kérelmének elutasításáról szóló hallgatólagos határozatát, mely kérelem tárgya:

a felperesek próbaidős tisztviselővé való felvételéről szóló határozatban B*3-ban megállapított besorolási fokozatuk felülvizsgálata és B*6 besorolási fokozatba történő újrabesorolásuk;

ennek alapján a felperesek előmenetelének próbaidős tisztviselőkénti szolgálatba lépésüktől a majdani határozathozatalig történő helyreállítása;

a felpereseket ezen időszakra B*6 besorolási fokozatba való besorolás esetén megillető és a számukra B*3 besorolási fokozatba történt besorolásuk folytán fizetett illetmény különbözetének megfizetése;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek előadják, hogy a Bizottság 2004. május 1-je, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet1 hatálybalépése előtt vette fel őket kisegítő alkalmazottnak, az OPOCE-hoz, korrektori munkakörbe, a bővítést és e munkakörök nyílt versenyvizsgával történő betöltését várva.

Az e munkakörök betöltésére május 1-je előtt B5/B4 besorolási fokozatra kiírt versenyvizsgán való sikeres részvételt követően az ezen időpont után közzétett tartaléklisták alapján próbaidős tisztviselővé nevezték ki őket. Besorolásukat az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése alapján B*3-ban állapították meg.

A felperesek előadják, hogy keresetük lényeges új tény folytán annak ellenére is elfogadható, hogy a besorolásukat megállapító határozatok ellen a személyzeti szabályzat szerinti határidőig nem éltek panasszal. E lényeges új tény az Európai Parlament Hivatalának a nyílt versenyvizsga alapján 2004. május 1-jét követően tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazottak azon besorolási fokozatba való újrabesorolásáról szóló 2006. február 13-i határozata, amely besorolási fokozatba e tisztviselőket besorolták volna akkor, ha 2004. május 1-jét megelőzően nevezték volna ki őket.

A felperesek úgy vélik, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek e parlamenti tisztviselők újrabesorolása miatt, és úgy vélik, hogy ugyanolyan bánásmódban kellene részesíteni őket is, mivel valójában nem kisegítő, hanem ideiglenes alkalmazottként állították őket munkába. Állításuk szerint ugyanis szerződéseik az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 2. cikkének hatálya alá tartoznak, nem pedig ezen alkalmazási feltételek 3a. cikkének hatálya alá, mivel a felpereseket átmenetileg betöltetlen állások betöltésére vették fel, nem pedig munkakörük ellátásában átmenetileg akadályoztatott tisztviselők, illetve ideiglenes alkalmazottak helyettesítésére. Másodlagosan a felperesek azt állítják, hogy még ha kisegítő alkalmazottnak vették is fel őket, helyzetük az ideiglenes alkalmazottakénak felelt meg.

Keresetük alátámasztásául a felperesek egyetlen jogalapra hivatkoznak, amelyet a személyzeti szabályzat XIII. melléklete - az egyenlő bánásmód elvére tekintettel értelmezett - 5. cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 12. cikkének (3) bekezdésére alapítanak. Álláspontjuk szerint a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (4) bekezdését akként kell értelmezni, hogy hatálya kiterjed a nyílt versenyvizsga alapján tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazottakra, ami meggátolná, hogy e személyi kört a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése alapján kelljen besorolni.

____________

1 - HL L 124., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.