Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 27. jūlijā - Boudova u.c./Komisija

(lieta F-78/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Stanislava Boudova, Luksemburga (Luksemburga) un citi (pārstāvis - M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2006. gada 23. septembra netiešo lēmumu, kas apstiprināts ar Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja (EKOPB) ģenerāldirektora 2006. gada 26. septembra vēstuli un ar kuru noraidīta prasītāju 2006. gada 23. maija prasība, kurā lūgts

pārskatīt viņu klasifikāciju B*3 pakāpē lēmumā, ar kuru viņi pieņemti darbā kā ierēdņi uz pārbaudes laiku, un viņus klasificēt B*6 pakāpē no datuma, kad minētais lēmums stājās spēkā;

uz šī pamata atjaunot viņu karjeru no datuma, kas viņi stājās darbā kā ierēdņi uz pārbaudes laiku, līdz datumam, kurā pieņemts lēmums;

samaksāt starpību starp atalgojumu, uz kuru viņiem būtu bijušas tiesības šajā laika posmā, ja viņi būtu klasificēti B*6 pakāpē, un to, ko viņi saņēma tāpēc, ka bija klasificēti pakāpē B*3;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji norāda, ka pirms 2004. gada 1. maijā spēkā stājās Padomes 2004. gada 22. marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 1, Komisija viņus bija pieņēmusi darbā kā palīgdarbiniekus korektoru amatos EKOPB, ņemot vērā paplašināšanās perspektīvu un paredzot šos amatus aizpildīt vispārēju konkursu kārtībā.

Pēc veiksmīgas piedalīšanās vispārējos konkursos, kas šiem amatiem tika izsludināti pirms 1. maija pakāpēs B5/B4, prasītāji tika pieņemti darbā kā ierēdņi uz pārbaudes laiku, pamatojoties uz rezerves sarakstiem, kas publicēti pēc minētā datuma. Pamatojoties uz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktu, viņu klasifikācija tika noteikta B*3 pakāpē.

Prasītāji apgalvo, ka viņu prasība ir pieņemama, lai gan tā nav celta Civildienesta noteikumos noteiktajā termiņā, kurā var apstrīdēt lēmumus par klasifikāciju pakāpē, tāpēc, ka ir atklājies jauns būtisks fakts. Tas ir Eiropas Parlamenta biroja 2006. gada 13. februāra lēmums pagaidu darbiniekus, kas ir iecelti par ierēdņiem, pamatojoties uz pēc 2004. gada 1. maija organizētiem ārējiem konkursiem, pārkvalificēt pakāpē, kurā viņi būtu klasificēti, ja viņi būtu pieņemti darbā kā ierēdņi pirms šī datuma.

Prasītāji jūtas diskriminēti šīs Parlamenta ierēdņu pārkvalificēšanas dēļ un uzskata, ka ir pelnījuši vienlīdzīgu attieksmi, ciktāl viņi apgalvo, ka faktiski viņi bija pieņemti darbā kā pagaidu darbinieki, nevis palīgdarbinieki. Saskaņā ar viņu viedokli viņu līgumi faktiski atbilda Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. pantam, nevis 3. pantam, jo viņi bija pieņemti darbā, lai aizņemtu pagaidām brīvās darba vietas, nevis aizstātu ierēdņus vai pagaidu darbiniekus, kas tobrīd nebija spējīgi veikt darba pienākumus. Pakārtoti, prasītāji apgalvo, ka, pat pieņemot, ka viņi bija pieņemti darbā kā palīgdarbinieki, viņi katrā ziņā bija tādā pašā situācijā kā pagaidu darbinieki.

Prasības pamatojumā prasītāji izvirza tikai vienu pamatu, kas balstīts uz to, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 3. un 4. punkts un 12. panta 3. punkts, tos interpretējot vienlīdzīgas attieksmes principa gaismā. It īpaši Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts esot jāinterpretē tādējādi, ka tas ir piemērojams pagaidu darbiniekiem, kas iecelti par ierēdņiem, pamatojoties uz ārējiem konkursiem, bet tas liedzot šo kategoriju klasificēt pakāpē, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktu.

____________

1 - OV L 124, 27.04.2004., 1. lpp.