Language of document :

Rikors ippreżentat fis-27 ta' Lulju 2007 - Boudova et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-78/07)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Stanislava Boudova (Lussemburgu, il-Lussemburgu) et (rappreżentant: M.-A.Lucas, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni impliċita tal-Kummissjoni tat-23 ta' Settembru 2006, ikkonfermata b'ittra tas-26 ta' Settemrbu 2006 tad-Direttur Ġenerali ta' l-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (OPOCE), li tiċħad it-talba tar-rikorrenti tat-23 ta' Mejju 2006, għal:

reviżjoni ta' l-ikklassifikar tagħhom stabbilit fil-grad B*3 mid-deċiżjoni li tirreklutahom bħala uffiċjali taħt prova, u r-riklassifikazzjoni tagħhom fil-grad B*6, fid-data li fiha din id-deċiżjoni daħlet fis-seħħ,

rikostituzzjoni tal-karriera tagħhom, fuq din il-bażi, bejn id-data tad-dħul fis-servizz bħala uffiċjali taħt prova u d-data tad-deċiżjoni ;o se tiġi adottata,

il-ħlas tad-differenza bejn ir-rimunerazzjoni li kien ikollohom dritt għaliha matul dan il-perijodu kieku kienu ġew ikklassifikati fil-grad B*6, u dak li kisbu minħabba l-ikklassifikar tagħhom fil-grad B*3;

tikkundanna lill-konvenuta tbati l-ispejjeż

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti jsostnu li ġew impjegati mill-Kummissjoni bħala aġenti awżiljarji, qabel id-dħul fis-seħħ, fl-1 ta' Mejju 2004, tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 723/2004 tat-22 ta' Marzu 2004, li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal ta' l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kondizzjonijiet ta' l-Impjieg ta' ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej1, bħala qarrejja tal-provi fi ħdan l-OPOCE, fid-dawl tat-tkabbir u fil-fatt li dawn l-impjiegi kienu se jiġu okkupati permezz ta' kompetizzjonijiet ġenerali.

Wara li għaddew minn kompetizzjonijiet ġenerali pubbliċi fil-grad B5/B4 qabel l-1 ta' Mejju sabiex jokkupaw dawn l-impjiegi, ir-rikorrenti ġew impjegati bħala uffiċjali taħt prova abbażi ta' listi ta' riżerva ppubblikati wara din id-data. Il-klassifikazzjoni tagħhom ġiet stabbilita fil-grad B*3, abbażi ta' l-Artikolu 12(3) ta' l-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal ta' l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (Regolamenti).

Ir-rikorrenti jqisu li r-rikors huwa ammissibbli minkejja li ma ġiex ippreżentat fit-terminu preskritt għat-tressiq ta' l-ilment fir-rigward tad-deċiżjonijiet li jikklassifikaw il-grad tagħhom, minħabba fatt sostantiv ġdid. Dan huwa d-deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew, tat-13 ta' Frar 2006, li tikklasifika mill-ġdid l-aġenti temporanji maħtura bħala uffiċjali, abbażi ta' kompetizzjonijiet esterni, wara l-1 ta' Mejju 2004, fil-grad li kienu jkunu ġew ikklassifikati fih li kieku ġew impjegati bħala uffiċjali qabel din id-data.

Ir-rikorrenti jħossuhom iddiskriminati mill-ikklassifikar mill-ġdid ta' dawn l-uffiċjali tal-Parlament u jikkunsidraw li għandhom jibbenefikaw mill-istess trattament, inkwantu huma jsostnu li fil-fatt kienu ġew impjegati bħala aġenti temporanji u mhux awżiljari. Fil-fatt, skond huma, il-kuntratti tagħhom kienu jaqgħu taħt l-Artikolu 2 tal-Kondizzjonijiet ta' l-impieg ta' impjegati oħra (KIIO) u mhux l-Artikolu 3a ta' dawn il-kondizzjonijiet, billi huma kellhom jimlew impjiegi provviżorjament battala u mhux jieħdu post uffiċjali jew aġenti temporanji li provviżorjament ma jistgħux iwettqu d-dmirijiet tagħhom. Sussidjarjament, ir-rikorrenti jsostnu li anki kieku ġew impjegati bħala aġenti awżiljarji, is-sitwazzjoni tagħhom f'kull każ kienet tkun analoga għal dik ta' l-aġenti temporanji.

In sostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw motiv wieħed, ibbażat fuq il-ksur ta' l-Artikoli 5(3) u (4), u 12(3) ta' l-Anness XIII tar-Regolamenti, interpretati fid-dawl tal-prinċipju ta' trattament ugwali. B'mod partikolari, l-Artikolu 5(4) ta' l-Anness XIII tar-Regolament għandu jiġi interpretat fis-sens illi huwa applikabbli għall-aġenti temporanji maħtura bħala uffiċjali abbażi ta' kompetizzjoni esterna, li ma jippermettix li l-klassifikazzjoni fi grad ta' din il-kategorija tiġi stabbilita abbażi ta' l-Artikolu 12(3) ta' l-Anness XIII tar-Regolamenti.

____________

1 - ĠU L 124, 27.4.2004, p. 1.