Language of document :

Acţiune introdusă la 27 iulie 2007 - Boudova și alţii/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-78/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Stanislava Boudova (Luxemburg, Luxemburg) și alţii (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamanţilor

anularea deciziei implicite a Comisiei din 23 septembrie 2006, confirmată prin scrisoarea din 26 septembrie 2006 a directorului general al Oficiului pentru Publicaţii al Comunităţilor Europene (OPOCE) de respingere a cererii din 23 mai 2006 a reclamanţilor, al cărei obiect era:

revizuirea încadrării acestora stabilite la gradul B*3 prin decizia de a-i recruta în calitate de funcţionari stagiari și reîncadrarea lor în gradul B*6, la data la care a intrat în vigoare această decizie,

reconstituirea pe această bază a carierei lor între data angajării în muncă în calitate de funcţionari stagiari și data deciziei ce trebuia adoptată,

plata diferenţei dintre remuneraţia la care ar fi trebuit să aibă dreptul în această perioadă dacă ar fi fost încadraţi în gradul B*6 și cea de care au beneficiat ca urmare a încadrării lor în gradul B*3;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanţii arată că au fost angajaţi de Comisie în calitate de agenţi auxiliari, înainte de intrarea în vigoare la 1 mai 2004 a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, precum și a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi1, pe posturi de corectori în cadrul OPOCE, în perspectiva extinderii și a ocupării respectivelor posturi prin concursuri generale.

După ce participaseră cu succes la concursurile generale publicate pentru gradul B5/B4 înainte de 1 mai în vederea ocupării acestor posturi, reclamanţii au fost recrutaţi ca funcţionari stagiari pe baza listelor de rezervă publicate după această dată. Încadrarea lor a fost stabilită la gradul B*3, în temeiul articolului 12 alineatul (3) din anexa XIII la Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (denumit în continuare "statut").

Reclamanţii susţin că acţiunea lor este admisibilă din cauza unui fapt nou substanţial deși nu au depus în termenul statutar reclamaţie împotriva deciziilor de stabilire a încadrării lor în grad,. Este vorba despre decizia Biroului Parlamentului European din 13 februarie 2006 de a reîncadra agenţii temporari numiţi funcţionari, pe bază de concursuri externe, după 1 mai 2004, în gradul în care ar fi fost încadraţi dacă ar fi fost recrutaţi ca funcţionari înainte de această dată.

Reclamanţii se consideră discriminaţi prin reîncadrarea acestor funcţionari ai Parlamentului European și consideră că ar trebui să beneficieze de același tratament, în măsura în care susţin că în realitate au fost angajaţi în calitate de agenţi temporari și nu auxiliari. Într-adevăr, potrivit acestora, contractele lor se încadrau în articolul 2 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi (RAA) și nu în articolul 3a din acest regim, dat fiind că trebuiau să ocupe posturi provizoriu vacante și nu să înlocuiască funcţionari sau agenţi temporari împiedicaţi în mod provizoriu să își exercite funcţiile. În subsidiar, reclamanţii susţin că, și dacă se presupune că ar fi fost angajaţi în calitate de agenţi auxiliari, situaţia lor ar fi fost în orice caz analogă celei a agenţilor temporari.

În sprijinul acţiunii lor, reclamanţii invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 5 alineatele (3) și (4) și a articolului 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut, interpretate în lumina principiului egalităţii de tratament. În particular, articolul 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut ar trebui să fie interpretat în sensul că este aplicabil agenţilor temporari numiţi funcţionari pe bază de concurs extern, ceea ce ar împiedica stabilirea încadrării în grad a acestei categorii pe baza articolului 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut.

____________

1 - JO L 124, 27.4.2004, p. 1.