Language of document :

Žaloba podaná 27. júla 2007 - Boudova a i./Komisia

(vec F-78/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Stanislava Boudova (Luxemburg, Luxembursko) a iní (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie Komisie z 23. septembra 2006, potvrdené listom generálneho riaditeľa Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (ÚVÚPES) z 26. septembra 2006, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcov z 23. mája 2006, ktorej predmetom bolo:

preskúmanie ich zaradenia do platovej triedy B*3 rozhodnutím o ich prijatí za úradníkov v skúšobnej dobe a ich preradenie do platovej triedy B*6 ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia,

na tomto základe obnovenie služobného postupu žalobcov od ich nástupu do služobného pomeru ako úradníkov v skúšobnej dobe do dňa rozhodnutia, ktoré bude vydané v tomto konaní,

uhradenie rozdielu medzi odmenami, na ktoré by mali nárok počas tohto obdobia, ak by boli zaradení do platovej triedy B*6, a odmenami, ktoré im boli poskytnuté z dôvodu ich zaradenia do triedy B*3,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia uvádzajú, že boli prijatí Komisiou ako pomocní zamestnanci pred 1. májom 2004, teda pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov1, na pracovné miesta korektorov v ÚVÚPES s perspektívou zväčšenia počtu uvedených pracovných miest a ich obsadenia vo všeobecných výberových konaniach.

Po tom, ako sa úspešne zúčastnili všeobecných výberových konaní uverejnených pre platobné triedy B5/B4 pred 1. májom na účely obsadenia týchto miest, boli žalobcovia prijatí ako úradníci v skúšobnej lehote na základe neskôr uverejnených rezervných zoznamov. Boli zaradení do platovej triedy B*3 na základe článku 12 ods. 3 prílohy XIII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok").

Žalobcovia tvrdia, že ich žaloba je prípustná, hoci sťažnosť proti rozhodnutiam o ich zaradení do uvedenej platovej triedy nepodali v lehote podľa služobného poriadku, z dôvodu novej podstatnej skutočnosti. Ide o rozhodnutie Úradu Európskeho parlamentu z 13. februára 2006 o preradení dočasných zamestnancov vymenovaných za úradníkov na základe externého výberového konania po 1. máji 2004 do platovej triedy, do ktorej by boli zaradení, keby boli prijatí ako úradníci pred týmto dátumom.

Žalobcovia sa cítia byť diskriminovaní preradením týchto úradníkov Parlamentu a domnievajú sa, že sa s nimi malo zaobchádzať rovnako, keďže tvrdia, že v skutočnosti boli prijatí ako dočasní zamestnanci, a nie pomocní zamestnanci. Podľa ich tvrdení sa totiž na ich zmluvy vzťahuje článok 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ), a nie článok 3a týchto podmienok, keďže pracujú na miestach, ktoré sú dočasne uvoľnené, a nezastupujú úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ktorí dočasne nemôžu vykonávať svoje funkcie. Subsidiárne žalobcovia tvrdia, že hoci boli prijatí ako pomocní zamestnanci, ich situácia bola v každom prípade podobná situácii dočasných zamestnancov.

Na podporu svojej žaloby uvádzajú jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 5 ods. 3 a 4 a článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku vykladaného vo svetle zásady rovnosti zaobchádzania. Konkrétne článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku sa musí vykladať v tom zmysle, že je uplatniteľný na dočasných zamestnancov vymenovaných za úradníkov na základe externého výberového konania, čo bráni tomu, aby bola táto kategória zamestnancov zaradená do platovej triedy na základe článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 130.