Language of document :

Tožba, vložena 27. julija 2007 - Boudova in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-78/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Stanislava Boudova (Luxembourg, Luksemburg) in drugi (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasi naj se ničnost odločbe na podlagi molka Komisije z dne 23. septembra 2006, ki jo je generalni direktor Urada za publikacije Evropskih skupnosti (OPOCE) potrdil z dopisom z dne 26. septembra 2006, o zavrnitvi zahteve tožečih strank z dne 23. maja 2006, ki je zajemala:

spremembo razvrstitve v naziv B*3, določene z odločbo o njihovi zaposlitvi kot uradniki pripravniki, in ponovno razvrstitev v naziv B*6 na dan, ko je ta odločba začela učinkovati,

na tej podlagi obnovitev njihovih karier med dnevom njihovega pričetka pripravništva in izdajo odločbe o intervenciji,

plačilo razlike med dohodki, do katerih bi morale biti upravičene v tem obdobju, če bi bile razvrščene v naziv B*6, in njihovimi dejanskimi dohodki po razvrstitvi v naziv B*3,

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke navajajo, da so se pred 1. majem 2004, ko je začela veljati Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti1, pri Komisiji zaposlile kot pomožni uslužbenci na delovna mesta korektorjev v OPOCE, v perspektivi širitve in da se na navedena delovna mesta zaposlijo preko splošnih natečajev.

Potem ko so se tožeče stranke uspešno udeležile splošnih natečajev, objavljenih za naziv B5/B4 pred 1. majem, da bi se zaposlile na ta delovna mesta, so dobile zaposlitev kot uradniki pripravniki na podlagi rezervnih seznamov, objavljenih po tem datumu. Razvrščene so bile v naziv B*3 na podlagi člena 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti (Kadrovski predpisi).

Tožeče stranke navajajo, da je njihova zahteva dopustna, čeprav ni bila vložena v roku, ki ga Kadrovski predpisi določajo za pritožbo zoper odločbe o njihovi razvrstitvi v naziv, zaradi novega bistvenega dejstva. Gre za odločbo predsedstva Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2006 o ponovni razvrstitvi začasnih uslužbencev, ki so bili imenovani v uradnike na podlagi zunanjih natečajev po 1. maju 2004, v naziv, v katerega bi bili razvrščeni, če bi se zaposlili kot uradniki pred tem datumom.

Tožeče stranke se čutijo diskriminirane s ponovno razvrstitvijo teh uradnikov Parlamenta in menijo, da bi jih bilo treba obravnavati enako, ker so bile, kot zatrjujejo, dejansko zaposlene kot začasni uslužbenci in ne kot pomožni uslužbenci. Menijo namreč, da so njihove pogodbe izhajale iz člena 2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU) in ne iz člena 3a navedenih pogojev, ob dejstvu, da bi morale zasesti delovna mesta, ki so začasno prosta in za nadomeščanje uradnikov ali začasnih uslužbencev, ki začasno ne morejo izvajati svojih nalog. Tožeče stranke podredno navajajo, da čeprav so bile zaposlene kot pomožni uslužbenci, naj bi bil njihov položaj v vsakem primeru podoben položaju začasnih uslužbencev.

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo en sam tožbeni razlog: kršitev člena 5(3) in (4) in člena 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki se razlagajo v smislu načela enakega obravnavanja. Zlasti člen 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom bi bilo treba razlagati v tem smislu, da se uporabi za začasne uslužbence, ki so imenovani v uradnike na podlagi zunanjih natečajev, kar naj bi preprečilo, da se določi razvrstitev v naziv te kategorije na podlagi člena 12(3) Priloge h Kadrovskim predpisom.

____________

1 - UL L 124, 27.4.2004, str. 1.