Language of document :

Talan väckt den 27 juli 2007 - Boudova m.fl. mot kommissionen

(Mål F-78/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stanislava Boudova (Luxemburg, Luxemburg) m.fl. (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens underförstådda beslut av den 23 september 2006 om avslag på sökandenas ansökan av den 23 maj 2006, som bekräftades genom skrivelsen från generaldirektören för Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (Publikationsbyrån). Sökandenas hade ansökt om

att placeringen i lönegrad B*3 genom beslutet att rekrytera dem i egenskap av provanställda tjänstemän skulle revideras, och att de skulle omplaceras i lönegrad B*6 med verkan från och med den dag då nämnda beslut trädde i kraft,

att deras karriär från och med den dag då de tillträdde tjänsterna som provanställda tjänstemän till den dag då den nya beslutet meddelas skulle modifieras i enlighet med den nya placeringen,

att utbetalning skulle ske av skillnaden mellan den lön som de skulle ha haft rätt till under denna period om de hade placerats i tjänstegrad B*6 och den lön som de erhållit till följd av placeringen i lönegrad B*3,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena anför att de anställdes av kommissionen som korrekturläsare vid Publikationsbyrån i egenskap av extraanställda innan rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna(1) trädde i kraft den 1 maj 2004, då siktet var inställt på utvidgningen och en tillsättning av nämnda tjänster genom öppna uttagningsprov.

Sökandena klarade de öppna uttagningsprov som offentliggjordes för tjänstegrad B5/B4 före den 1 maj i syfte att tillsätta nämnda tjänster. Därefter rekryterades sökandena som provanställda tjänstemän på grundval av de reservlistor som offentliggjordes efter detta datum. De placerades i tjänstegrad B*3 med stöd av artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (tjänsteföreskrifterna).

Sökandena gör gällande att uppkomsten av en ny, väsentlig omständighet gör att deras talan kan tas upp till sakprövning trots att de inte har ingett något klagomål avseende besluten om placering i lönegrad inom den frist som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Det rör sig om det beslut som parlamentets presidium fattade den 13 februari 2006 om att omplacera tillfälligt anställda som utnämnts till tjänstemän på grundval av externa uttagningsprov efter den 1 maj 2004 i den tjänstegrad där de skulle ha placerats om de hade rekryterats som tjänsteman före det datumet.

Sökandena anser sig ha diskriminerats genom parlamentets omplacering av sina tjänstemän i en annan tjänstegrad, och hävdar att de borde åtnjuta samma behandling eftersom de anser att de i själva verket anställdes som tillfälligt anställda och inte som extraanställda. Enligt sökandena hade deras avtal nämligen ingåtts med stöd av artikel 2 i anställningsvillkoren för övriga anställda och inte artikel 3a, eftersom sökandena var anställda på tillfälligt vakanta tjänster och inte anställdes för att ersätta vissa personer som för tillfället inte kunde tjänstgöra. Sökandena gör alternativt gällande att även om de anses ha anställts som extraanställda befinner de sig i vilket fall som helst i en liknande situation som de tillfälligt anställda.

Till stöd för deras talan åberopar sökandena en enda grund, nämligen att artiklarna 5.3, 5.4 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna har åsidosatts, tolkade mot bakgrund av principen om likabehandling. Framför allt skall artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna tolkas så att den är tillämplig på tillfälligt anställda som har utnämnts till tjänstemän på grundval av ett externt uttagningsprov, vilket utgör hinder för att fastställa tjänstegraden för denna grupp med stöd av artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

____________

1 - ) EUT L 124, 27.4.2004, s. 1.