Language of document :

Иск, предявен на 6 август 2007 г. - Barbin / Парламент

(дело F-81/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Florence Barbin (Люксембург, Люксембург) [представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen и E. Marchal, avocats]

Ответни: Европейски парламент

Искания на ищеца

отмяна на решението на Парламента ищцата да не бъде повишена в степен AD 12 в процедурата за повишаване за 2006 г.

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищцата изтъква, че съгласно вътрешните разпоредби на Парламента, регулиращи повишенията, средната продължителност на времето, прекарано в степен AD 11, е четири години. Класирана в тази степен от 1 април 2001 г., ищцата е изпълнила необходимите изисквания, за да бъде повишена в степен AD 12 в процедурата за повишаване за 2006 г. По-нататък Комитетът по повишаване е включил името ѝ в списъка на длъжностните лица, за които е препоръчано повишаване в посочената степен и във въпросната процедура за повишаване.

Според ищцата органът по повишаване не е представил никакво доказателство, което да обосновава отказа за повишаване и така е нарушил задължението за мотивиране. По-нататък оспорваното решение се основавало на решението, предмет на дело F-44/071, на ищцата да се даде само една точка за заслуги. Накрая ищцата се позовава на нарушение на член 1г от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

____________

1 - OВ C 155 от 7.7.2007г. стр.45.