Language of document :

Beroep ingesteld op 6 augustus 2007 - Barbin / Parlement

(Zaak F-81/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het Parlement om verzoekster in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet tot de rang AD 12 te bevorderen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster stelt dat volgens de interne bepalingen voor de bevordering van het Parlement de gemiddelde duur in de rang AD 11 vier jaar is. Daar verzoekster sinds 1 april 2001 in die rang is ingedeeld, heeft zij de referentiedrempel bereikt om in het kader van de bevorderingsronde 2006 tot de rang AD 12 te worden bevorderd. Bovendien heeft het Bevorderingscomité haar naam opgenomen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de betrokken ronde worden voorgedragen voor een bevordering tot die rang.

Het tot aanstelling bevoegd gezag heeft geen enkele reden gegeven voor de weigering om haar te bevorderen en heeft daarmee de motiveringsplicht geschonden. Bovendien is het bestreden besluit gebaseerd op het besluit om haar slechts één meritepunt toe te kennen, welk besluit het voorwerp vormt van zaak F-44/07.1 Ten slotte beroept verzoekster zich op schending van artikel 1 quinquies van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

____________

1 - PB C 155 van 7.7.2007, blz. 45.