Language of document :

Иск, предявен на 25 август 2007 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-86/07)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) [представител: G. Cipressa, avvocato]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

-    да се отмени решението (наричано по-нататък "спорното решение"), под каквато и форма да е било взето то, с което се отхвърля молбата на ищеца от 10 юли 2006 г. до органа по назначаването, с цел чрез възстановяване на предишното положение или чрез парично обезщетение да се поправят вредите, възникнали вследствие на противоправно поведение на служителите на ответника или по-специално вследствие на морален тормоз от тяхна страна през периода, през който ищецът е бил на служба към Делегацията на Европейската Комисия в Ангола,

-    да се отмени, доколкото е необходимо, уведомлението от 9 октомври 2006 г. (Az. PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277),

-    да се отмени, доколкото е необходимо, уведомлението от 23 април 2007 г. (Az. ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725), с което се отхвърля жалбата на ищеца от 27 декември 2006 г. срещу спорното решение и писмото от 9 октомври 2006 г.

-    да се отмени, доколкото е подходящо, уведомлението от 27 септември 2005 г. (Az. ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005),

-    да се установи, че действията, фактите и поведението, които се посочват в молбата от 10 юни 2006 г., действително са настъпили, и следователно, доколкото е необходимо и евентуално инцидентно, да се прогласи противоправността на съответното поведение, като евентуално ответникът се задължи незабавно да проведе разследване,

-    да се осъди ответникът да уведоми незабавно и писмено ищеца за резултатите от разследването, последните да се оповестят по подходящ начин и да се да се гарантира публичен достъп до тях,

-    да се осъди ответникът да унищожи незабавно оригиналите и всички копия на архивирания документ от 14 август 2001 г. с обозначение "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola" ["Професионално поведение на г-н M. Luigi Marcuccio, Икономически съветник в Делегацията в Ангола"] и ищецът да се уведоми писмено за унищожаването,

-    да се осъди ответникът да изплати на ищеца сумата от 1 520 000 EUR или по-голяма сума, която Съдът на публичната служба да предели по справедливост, като обезщетение за тази част от спорните вреди, възникнала досега,

-    да се осъди ответникът да изплаща на ищеца считано от утре до деня, в който бъде окончателно изпълнено решението, с което Съдът на публичната служба напълно уважава исканията в настоящия иск, дневно 1 000 EUR или по-голяма или по-малка сума, която Съдът на публичната служба определя по справедливост, като обезщетение за тази част от спорните вреди, която настъпи през периода считано от утре до деня на окончателно изпълнение, и на първия ден от месеца да издължава сумата, еквивалентна на акумулираните за предишния месец вземания/претенции,

да се осъди ответникът да заплати съдебните раноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът изтъква три правни основания: 1. Пълна липса на мотиви, както и твърдението, че изтъкваните от ответника мотиви са нелогични, противоречиви, безсмислени и заблуждаващи; 2. Тежки и явни правни нарушения; 3. Нарушаване на задължението за полаганена дължимата грижа и задължението за добро администриране.

____________