Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 25. augustā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-86/07)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu (turpmāk tekstā - "Apstrīdētais lēmums"), lai arī kādā formā tas būtu, ar kuru Komisija ir noraidījusi prasītāja 2006. gada 10. jūlija prasību atlīdzināt kaitējumu, kas viņam nodarīts Komisijas ierēdņu prettiesisku darbību un rīcības, it īpaši psiholoģiskas ietekmēšanas rezultātā, pildot darba pienākumus Komisijas delegācijā Angolā;

vajadzības gadījumā atcelt 2006. gada 9. oktobra paziņojumu, prot. PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277;

vajadzības gadījumā atcelt 2007. gada 23. aprīļa paziņojumu ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, ar kuru ir noraidīta 2006. gada 27. decembra sūdzība, ko prasītājs bija iesniedzis par Apstrīdēto lēmumu un par 2006. gada 9. oktobra paziņojumu;

atcelt tiktāl, ciktāl nepieciešams, 2005. gada 27. septembra paziņojumu ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005;

atzīt darbības, faktus un rīcību, kas minēta prasītāja 2006. gada 10. jūlija prasībā, un vajadzības gadījumā atzīt tās par prettiesiskām vai arī pakārtoti likt Komisijai nekavējoties veikt izmeklēšanu;

likt Komisijai nekavējoties rakstveidā paziņot šādas izmeklēšanas rezultātus, darot tos zināmus atklātībai un darot tos pieejamus sabiedrībai;

likt Komisijai iznīcināt 2001. gada 14. augusta paziņojuma oriģinālu un visas arhīvā esošās kopijas ar nosaukumu "Luigi Marcuccio, Angolas delegācijas ekonomikas lietu padomnieka profesionālā darbība" un rakstveidā paziņot prasītājam par šo iznīcināšanu;

likt Komisijai izmaksāt prasītājam EUR 1 520 000 vai tādu summu, ko Civildienesta tiesa uzskata par taisnīgu un pamatotu, kā atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts prasītājam līdz šim brīdim;

likt Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 1000 apmērā par katru dienu, sākot no rītdienas līdz dienai, kad tiks izpildīti attiecīgie nolēmumi, vai tādu summu, ko Civildienesta tiesa uzskata par taisnīgu un atbilstošu un kas jāmaksā katra mēneša pirmajā dienā kā atlīdzība par kaitējumu, kurš prasītājam nodarīts laikā no rītdienas līdz nolēmumu izpildes dienai;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda trīs pamatus: 1) lēmumā nav norādīts pamatojums, tas ir neloģisks, neatbilstošs, neracionāls, nesaprotams un nav atspēkoti prasītāja pamati, 2) ir pieļauts būtisks un acīmredzams tiesību pārkāpums un 3) nav izpildīts pienākums ņemt vērā ierēdņu labklājību un pienākumu nodrošināt labu pārvaldību.

____________