Language of document :

Beroep ingesteld op 25 augustus 2007 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-86/07)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het in welke vorm dan ook tot stand gekomen besluit (hierna: "bestreden besluit") van verweerder houdende afwijzing van verzoekers verzoek van 10 juli 2006 aan het tot aanstelling bevoegd gezag strekkende tot vergoeding van de schade die hij heeft geleden door onrechtmatige feiten, handelingen en gedragingen en in het bijzonder het psychisch geweld van personeelsleden van de verwerende partij gedurende de tijd dat hij werkzaam was bij de delegatie van de Commissie in Angola (hierna: "betrokken schade"), door herstel in de vroegere toestand of in geld;

voor zover nodig, nietig te verklaren de nota van 9 oktober 2006, ref. PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277;

voor zover nodig, nietig te verklaren de nota van 23 april 2007, ref. ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, houdende afwijzing van de klacht die verzoeker op 27 december 2006 had ingediend tegen het bestreden besluit en de nota van 9 oktober 2006;

voor zover zinvol, nietig te verklaren de nota van 27 september 2005, ref. ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005;

vast te stellen dat de in zijn verzoek van 10 juli 2006 genoemde handelingen, feiten en gedragingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en derhalve, voor zover nodig en eventueel incidenteel, vast te stellen dat deze onwettig waren, subsidiair, de verwerende partij ertoe te veroordelen, onmiddellijk een onderzoek in te stellen;

de verwerende partij ertoe te veroordelen, verzoeker onmiddellijk en schriftelijk het resultaat van dit onderzoek mee te delen, dit op de juiste aard en wijze bekend te maken en te verzekeren dat het publiek daartoe toegang heeft;

de verwerende partij ertoe te veroordelen, zonder enige vertraging over te gaan tot de vernietiging van het origineel en alle kopieën van het memorandum van 14 augustus 2001 met de titel "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola" en verzoeker schriftelijk mededeling te doen van de vernietiging;

de verwerende partij ertoe te veroordelen, verzoeker het bedrag van 1 520 000 EUR te betalen dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht ter vergoeding van de door verzoeker tot op heden geleden schade;

de verwerende partij ertoe te veroordelen, verzoeker vanaf morgen tot aan de dag waarop volledig uitvoering zal zijn gegeven aan het conform de vorderingen te wijzen arrest, een bedrag te betalen van 1 000 EUR per dag dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht ter vergoeding van de schade die tussen morgen en de dag van de uitvoering ontstaat, te betalen op de eerste dag van elke maand voor rechten die in de vorige maand zijn ontstaan;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker drie middelen aan: 1) volledig ontbreken van motivering, ook wegens gebrek aan logica, tegenstrijdigheid, onredelijkheid en het verwarrende en misleidende karakter van de door de verwerende partij aangevoerde redenen; 2) ernstige en kennelijke schending van het recht; 3) schending van de bijstandsplicht en het beginsel van behoorlijk bestuur.

____________