Language of document :

Иск, предявен на 31 август 2007 - Marcuccio/Комисия

(Дело F-87/07)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се отмени докладна записка prot. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517 от 18 декември 2006 г.,

да се отмени решението, независимо от неговата форма, с което ответникът отхвърля искането на ищеца от 2 август 2006 г., подадено до органа по назначаването с цел получаване, от една страна, на обезщетение за вече претърпяната от ищеца вреда, причинена от незаконните документи, обстоятелства и действия във връзка с три медицински свидетелства, представени от ищеца през лятото на 2001 г. (наричана по-нататък "разглежданата вреда"), и, от друга страна, на разрешение по смисъла на член 19 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности да даде показания в съдебните производства, които ищецът възнамерява да започне във връзка с посочените по-горе документи, обстоятелства и действия, както и да представи пред компетентните съдилища докладна записка от 14 август 2001 г., подписана от заместник-началника на отдел в медицинската служба на Комисията;

да се отмени, доколкото това е необходимо, докладна записка rif. ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132, с която се отхвърля жалбата от 12 януари 2007 г., подадена от ищеца срещу отхвърлянето на искането от 2 август 2006 г.;

да се установят документите, обстоятелствата и действията, за които се отнася искането на ищеца от 2 август 2006 г., както и да се признае - поне по инцидентен начин - тяхната противоправност;

да се осъди ответникът да изплати на ищеца сумата от 100 000 EUR или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, като обезщетение за вредата, претърпяна от ищеца към днешна дата;

да се осъди ответникът да изплати на ищеца сумата от 20 EUR на ден, считано от утре до деня, в който - при положение, че исканията в този иск бъдат изцяло уважени - съответните решения бъдат изцяло изпълнени, или такава по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, която да се изплаща на първия ден от всеки месец във връзка с правата, чийто падеж е настъпил през него, като обезщетение за разглежданата вреда, претърпяна от ищеца в периода от утре до деня на изпълнение;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своите доводи ищецът привежда следните три правни основания: 1) пълна липса на мотиви, както и нелогичност, непоследователност, необмисленост, неяснота и използване като претекст на приведените от ответника причини; 2) сериозно, явно и очевидно нарушение на закона; 3) нарушение на задължението за дължима грижа и за добро управление.

____________