Language of document :

Sag anlagt den 31. august 2007 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-87/07)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Notatet af 18. december 2006, prot. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517 annulleres.

Annullation af den afgørelse uanset dens grundlag, hvorved Kommissionen meddelte afslag på den anmodning af 2. august 2006, som sagsøgeren fremsatte over for ansættelsesmyndigheden om dels erstatning for den skade, som han allerede var blevet forvoldt på det pågældende tidspunkt ved ulovlige handlinger, akter og adfærd i forbindelse med tre lægeerklæringer, som Kommissionen indhentede i løbet af sommeren 2001 (herefter "den forvoldte skade"), dels et samtykke i henhold til artikel 19 i vedtægten for tjenestemænd for De Europæiske Fællesskaber til at fremlægge kendsgerninger for Retten, som han i medfør af sin stilling er blevet bekendt med i forbindelse med den sag, han agter at anlægge i relation til de ovennævnte akter, de ovennævnte handlinger og den ovennævnte adfærd samt til at fremlægge et notat af 14. august 2001 for de kompetente retsinstanser, der er underskrevet af den stedfortrædende afdelingschef for Kommissionens lægetjeneste.

Om nødvendigt annulleres notatet af 27. april 2007, ref. ADMIN.B2/MB/ade D(07) 9132, hvorved sagsøgerens klage af 12. januar 2007 over afslaget på anmodningen af 2. august 2006 blev afslået.

Det anerkendes, at der foreligger de handlinger, akter og adfærd, sagsøgeren har nævnt i sin anmodning af 2. august 2006, og det fastslås i det mindste under sagen, at de var ulovlige. Sagsøgeren gør følgende tre anbringender til støtte for sit søgsmål: 1) Der foreligger en fuldkommen mangel på begrundelse, og Kommissionens udsagn er ulogiske, usammenhængende, irrationelle, egnede til forveksling og har en prætentiøs karakter. 2) Det er åbenbart, at gældende ret er blevet groft tilsidesat. 3) Der foreligger en tilsidesættelse af omsorgsforpligtelsen og af princippet om god forvaltningsskik.

Kommissionen tilpligtes at udbetale et beløb på EUR 100 000 eller et større eller mindre beløb, som Personaleretten finder rimeligt og passende, som erstatning for den del af den omhandlede skade, som sagsøgeren allerede er blevet forvoldt indtil dags dato.

Kommissionen tilpligtes for hver dag, der hengår fra i morgen og til den dato, hvor de pågældende afgørelser - idet det forudsættes, at sagsøgeren gives medhold i dette søgsmål - er fuldbyrdet uden undtagelser, at betale sagsøgeren et beløb på EUR 20, eller det større eller mindre beløb, som Retten finder rimeligt og passende, hvilket beløb udbetales den første dag i hver måned i relation til de rettigheder, der er stiftet i den foregående måned som erstatning for den del af den omhandlede skade, der indtræder i perioden fra i morgen og indtil datoen for fuldbyrdelsen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren gør følgende tre anbringender gældende til støtte for sit søgsmål: 1) Der foreligger en fuldkommen mangel på begrundelse, og Kommissionens udsagn er ulogiske, usammenhængende, irrationelle, egnede til forveksling og har en prætentiøs karakter. 2) Det er åbenbart, at gældende ret er blevet groft tilsidesat. 3) Der foreligger en tilsidesættelse af omsorgsforpligtelsen og af princippet om god forvaltningsskik.

____________