Language of document :

Kanne 31.8.2007 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-87/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaajat: komissio

Vaatimukset

on kumottava 18.12.2006 päivätty kirje, pöytäkirja ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517

on kumottava päätös, olipa se missä muodossa hyvänsä, jolla vastaaja hylkäsi kantajan 2.8.2006 tekemän vaatimuksen, jonka hän oli toimittanut nimittävälle viranomaiselle ja joka koski yhtäältä korvausta kantajalle kyseiseen päivään mennessä jo aiheutuneista vahingoista, jotka olivat aiheutuneet kantajan kesällä 2001 esittämiin kolmeen lääkärintodistukseen liittyneistä lainvastaisista teoista ja menettelyistä (jäljempänä kysymyksessä oleva vahinko), ja toisaalta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 19 artiklan mukaista lupaa niissä oikeudenkäynneissä, jotka kantaja aikoo nostaa kyseisten tekojen, tosiseikkojen ja menettelyjen osalta todistaa sekä esittää toimivaltaisille tuomioistuimille 14.8.2001 päivätty kirje, jonka on allekirjoittanut komission terveydenhuoltoyksikön päällikön sijainen

on kumottava tarpeellisilta osin 27.4.2007 päivätty kirje, viite ADMIN.B.2/MB/ade D(07)9132, jolla hylättiin kantajan 12.1.2007 päivätty valitus, joka koski 2.8.2006 tehdyn vaatimuksen hylkäämistä

on vahvistettava kantajan 2.8.2006 päivätyssä vaatimuksessaan esittämät teot, tosiseikat ja menettelyt sekä - ainakin toissijaisesti - todettava ne lainvastaisiksi

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle 100 000 euroa tai muu virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma summa korvauksena kantajalle tähän mennessä aiheutuneesta vahingosta

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle huomisesta alkaen 20 euroa kultakin päivältä siihen saakka, kunnes tämän kanteen vaatimukset on kokonaisuudessaan ratkaistu ja kaikki asianmukaiset päätökset poikkeuksetta pantu täytäntöön, tai virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma muu summa siten, että maksu suoritetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä edellisen kuukauden kuluessa kertyneiden oikeuksien osalta, korvauksena vahingosta, joka kantajalle syntyy huomisen ja täytäntöönpanopäivän välisenä aikana

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi seuraavat kolme kanneperustetta: 1) perustelut ovat täysin puutteelliset, vastaajan esittämät perustelut ovat epäloogisia, ristiriitaisia, järjettömiä, sekavia ja ne vaikuttavat keinotekoisilta; 2) on syyllistytty vakavaan ja ilmeiseen lain rikkomiseen ja 3) huolenpitovelvollisuus on laiminlyöty ja hyvän hallinnon periaatetta on loukattu.

____________