Language of document :

Beroep ingesteld op 31 augustus 2007 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-87/07)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van de nota van 18 december 2006, ref. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517;

nietigverklaring van het in welke vorm dan ook tot stand gekomen besluit houdende afwijzing van verzoekers verzoek van 2 augustus 2006 aan het tot aanstelling bevoegd gezag strekkende tot, enerzijds, vergoeding van de op die datum door hem reeds geleden schade als gevolg van onwettige handelingen, feiten en gedragingen in verband met drie medische attesten die hij in de zomer van 2001 heeft overgelegd en, anderzijds, verkrijging van een machtiging op basis van artikel 19 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen om te getuigen in een gerechtelijke procedure die verzoeker in verband met bovenvermelde handelingen, feiten en gedragingen wil aanspannen alsmede om voor de bevoegde rechterlijke instanties een nota van 14 augustus 2001 over te leggen, ondertekend door het plaatsvervangend hoofd van de eenheid van de medische dienst van de Commissie;

nietigverklaring, voor zover nodig, van de nota van 27 april 2007, ref. ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132, houdende afwijzing van de klacht die verzoeker op 12 januari 2007 had ingesteld tegen de afwijzing van het verzoek van 2 augustus 2006;

vaststelling van de in verzoekers verzoek van 2 augustus 2006 genoemde handelingen, feiten en gedragingen alsmede, althans incidenteel, verklaring dat deze onwettig zijn;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 100 000 EUR dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht ter vergoeding van de door verzoeker tot op heden geleden schade;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker, voor elke dag vanaf morgen tot aan de dag waarop volledig uitvoering zal zijn gegeven aan het conform de vorderingen te wijzen arrest, van het bedrag van 20 EUR dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht, te betalen op elke eerste dag van de maand voor rechten die in de voorgaande maand zijn ontstaan, ter vergoeding van de schade die tussen morgen en de dag van de uitvoering ontstaat;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker drie middelen aan: 1) volledig ontbreken van motivering, ook wegens gebrek aan logica, tegenstrijdigheid, onredelijkheid en het verwarrende en misleidende karakter van de door de verwerende partij aangevoerde redenen; 2) ernstige en kennelijke schending van het recht; 3) schending van de bijstandsplicht en het beginsel van behoorlijk bestuur.

____________