Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2007 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-87/07)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G.Cipressa, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności pisma ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517 z dnia 18 grudnia 2006 r.

Stwierdzenie nieważności decyzji, niezależnie od jej formy, którą Komisja oddaliła wniosek skarżącego z dnia 2 sierpnia 2006 r., skierowany przez niego do organu powołującego, a dotyczący uzyskania: po pierwsze zadośćuczynienia za poniesioną przez skarżącego do tego dnia krzywdę wynikającą z niezgodnych z prawem aktów, czynów i zachowań strony pozwanej dotyczących trzech zaświadczeń lekarskich przedstawionych przez skarżącego latem 2001 r. (zwanej dalej "przedmiotową krzywdą"), a po drugie pozwolenia, na podstawie art. 19 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, na przedstawianie dowodów w ramach postępowań, które skarżący zamierza wszcząć w związku z wyżej wymienionymi aktami, czynami i zachowaniami oraz na przedstawienie organom sądowym pisma z dnia 14 sierpnia 2001 r., podpisanego przez zastępcę szefa służby medycznej Komisji;

Stwierdzenie w niezbędnym zakresie nieważności pisma z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132, oddalającego zażalenie skarżącego z dnia 12 stycznia 2007 r. na oddalenie jego wniosku z dnia 2 sierpnia 2006 r.;

Stwierdzenie, że akty, czyny i zachowania, których dotyczy wniosek z dnia 2 sierpnia 2006 r., miały miejsce i stwierdzenie - przynajmniej incydentalnie - ich niezgodności z prawem;

Zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 100.000 EUR, ewentualnie kwoty wyższej lub niższej, jaką Sąd uzna za słuszną i sprawiedliwą, tytułem zadośćuczynienia za tę część przedmiotowej krzywdy, która została wyrządzona do dnia wniesienia skargi;

Zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego, za każdy dzień poczynając od dnia następującego po dniu wniesieniu skargi do dnia wykonania wszystkich bez wyjątku orzeczeń uwzględniających roszczenia skarżącego przedstawione w niniejszej skardze, kwoty 20 EUR, ewentualnie kwoty wyższej lub niższej, jaką Sąd uzna za słuszną i sprawiedliwą, płatnej pierwszego dnia każdego miesiąca z tytułu praw nabytych na tej podstawie w miesiącu poprzednim, tytułem zadośćuczynienia za tę część przedmiotowej krzywdy, jaka zostanie poniesiona w okresie od dnia następującego po dniu wniesieniu skargi do dnia wykonania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swoich żądań skarżący podnosi trzy zarzuty: 1) całkowity brak uzasadnienia wynikający z jego nielogiczności, niespójności, nieracjonalności, niejasności i pozorności argumentów strony pozwanej; 2) ciężkie i oczywiste naruszenie prawa, 3) naruszenie obowiązku pomocy i ochrony oraz dobrej administracji.

____________