Language of document :

Žaloba podaná 31. augusta 2007 - Marcuccio/Komisia

(vec F-87/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť oznámenie z 18. decembra 2006, č. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517,

zrušiť rozhodnutie, v akejkoľvek forme, ktorým Komisia zamietla žiadosť žalobcu zaslanú 2. augusta 2006 menovaciemu orgánu týkajúcu sa na jednej strane náhrady škody, ktorá mu vznikla z dôvodu protiprávnych aktov a postupov týkajúcich sa troch lekárskych potvrdení predložených žalobcom v lete 2001 (ďalej len "dotknutá škoda"), a na druhej strane týkajúcu sa súhlasu podľa článku 19 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, aby mohol predložiť dôkazy v súdnom konaní, ktoré žalobca zamýšľa začať vo veci vyššie uvedených aktov a postupov, ako aj predložiť pred príslušnými súdmi oznámenie zo 14. augusta 2001 podpísané zástupcom vedúceho oddelenia zdravotnej služby Komisie,

zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, oznámenie z 27. apríla 2007 pod č. ADMINB.2/MB/ade D(07) 9132, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu z 12. januára 2007 proti zamietnutiu žiadosti z 2. augusta 2006,

preskúmať, či akty a postupy označené v žiadosti podanej žalobcom 2. augusta 2006 zodpovedajú skutočnosti a vyhlásiť ich za protiprávne,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 100 000 eur alebo akúkoľvek vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a oprávnenú ako náhradu škody vzniknutej do dňa podania predmetnej žaloby,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi za každý deň nasledujúci po podaní tejto žaloby až do úplného vykonania rozsudku sumu 20 eur alebo akúkoľvek vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a oprávnenú, ktorá musí byť zaplatená k prvému dňu každého mesiaca za predchádzajúci mesiac ako náhrada škody, ktorá žalobcovi vznikne odo dňa nasledujúceho po dni podania predmetnej žaloby až do dňa vykonania rozsudku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej argumentácie uvádza tri žalobné dôvody: 1. absolútny nedostatok odôvodnenia, nelogickosť, nesúvislosť, neprimeranosť, zámena a predstierané dôvody uvádzané Komisiou; 2. závažné a zjavné porušenie práva; 3. porušenie povinnosti starostlivosti a správneho úradného postupu.

____________