Language of document :

Tožba, vložena 31. avgusta 2007 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-87/07)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Predlogi tožeče stranke:

razglasi naj se ničnost dopisa z dne 18. decembra 2006, prot. št. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517;

razglasi naj se ničnost odločbe, v kakršnikoli obliki, s katero je tožena stranka zavrnila zahtevek tožeče stranke z dne 2. avgusta 2006, ki ga je ta naslovila na organ, pristojen za imenovanja, zaradi, prvič, povrnitve tistega dela škode, ki je tožeči stranki nastala do dneva vložitve tožbe in je bila povzročena z nedopustnimi akti, dejanji in ravnanji v zvezi s tremi zdravniškimi potrdili, ki jih je tožeča stranka predložila poleti 2001 (v nadaljevanju: zadevna škoda), in drugič, zaradi pridobitve dovoljenja na podlagi člena 19 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, da v postopkih, ki jih tožeča stranka namerava začeti v zvezi z zgoraj navedenimi akti, dejstvi in ravnanji, poda izjavo in da pri pristojnem sodišču predloži dopis z dne 14. avgusta 2001, in sicer s podpisom vodje oddelka v zdravstveni službi Komisije;

razglasi naj se ničnost, kolikor je potrebno, dopisa z dne 27. aprila 2007, ref. št. ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132, s katerim je bil zavrnjen ugovor, ki ga je tožeča stranka vložila 12. januarja zaradi zavrnitve zahtevka z dne 2. avgusta 2006;

ugotovi naj se, da so akti, dejstva in ravnanja, ki so navedeni v zahtevku tožeče stranke z dne 2. avgusta 2006, resnični, in naj se jih nato razglasi za nedopustne;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki iz naslova povrnitve tistega dela škode, ki je nastala do dneva vložitve tožbe, plača znesek 100.000 eurov, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen in primeren;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki od naslednjega dneva po vložitvi tožbe do dneva, ko bodo predlogi iz te tožbe brez vsakršne izjeme sprejeti z ustreznimi odločbami, plača znesek 1000 eurov oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen in primeren, ki zapade v plačilo prvi dan v mesecu za pretekli mesec, in sicer iz naslova odškodnine za tisti del zadevne škode, ki bo tožeči stranki nastala od prvega dne po vložitvi tožbe do dneva plačila;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svojim trditvam tožeča stranka navaja tri tožbene razloge: 1) popolna neobrazloženost, tudi zaradi nelogičnosti, neskladnosti, neutemeljenosti, zmede in pretvez v utemeljitvah tožene stranke; 2) jasna in očitna hujša kršitev zakona; 3) kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in dolžnosti dobrega upravljanja.

____________