Language of document :

Talan väckt den 31 augusti 2007 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-87/07)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara meddelandet av den 18 december 2006, prot. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517,

ogiltigförklara tillsättningsmyndigheten beslut, oavsett vilken form detta har, att avslå sökandens begäran av den 2 augusti 2006 om dels skadestånd för den skada som sökanden orsakats genom rättsstridiga omständigheter, handlingar och ageranden avseende tre läkarintyg som sökanden inlämnat under sommaren 2001 (nedan kallad den aktuella skadan), dels tillstånd enligt artikel 19 i tjänsteföreskrifterna att vittna i samband med de rättsliga förfaranden som sökanden kommer att inleda avseende nämnda omständigheter, handlingar och ageranden samt att till den behöriga domstolen inlämna meddelandet av den 14 augusti 2001 från den ställföreträdande chefen för kommissionens hälsovårdsavdelning,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, meddelandet av den 27 april 2007, ref. ADMINB.2/MB/ade D(2007) 9132, genom vilket svaranden avslog sökandens klagomål av den 12 januari 2007 mot beslutet att avslå sökandens begäran av den 2 augusti 2006,

konstatera att de omständigheter, handlingar och ageranden som sökanden redogjort för i sin ansökan av den 2 augusti 2006 verkligen ägt rum och följaktligen fastställa att de är rättsstridiga,

förplikta svaranden att erlägga 100 000 euro, eller det större eller mindre belopp som personaldomstolen finner skäligt, såsom skadestånd för den del av skadan som sökanden redan lidit fram till idag,

förplikta svaranden att erlägga ett belopp på 20 euro, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, till sökanden för varje dag från imorgon till den dag svaranden helt och utan undantag har verkställt varje beslut som avser bifall till förevarande talan, som den första dagen i varje månad skall beräknas för de belopp som belöper på föregående månad, som ersättning för den skada som kan komma att uppstå till följd av eventuellt dröjsmål med verkställandet av bifallsbeslutet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför följande tre grunder till stöd för sin talan:

1) Fullständig avsaknad av motivering samt bristande logik och konsekvens, orimlighet, förvirring och svepskäl i de skäl svaranden anfört.

2) Uppenbart och allvarligt åsidosättande av gällande rätt.

3) Åsidosättande av omsorgsplikten och av god förvaltningssed.

____________